Ταξιάρχαι, {μονή}, αγίασμα, ναϊσκος

[ιερός ναός Αγίων] Ταξιαρχών (3:578, 3:584, 3:590) {στον Π.Τ. αναφέρεται ως μονή – πρόκειται για αναφορά σε άλλη θέση, εκτός Σκιάθου} “Ἡ συντέκνισσα εἶχε φέρει ἀπὸ τὸ καλύβι, ἐντὸς καλάθου, μίαν φιάλην γεμάτην… ὄχι γάλα, ἀλλὰ καθαρὸν νερόν, ἀπὸ τὸ ἁγίασμα τῶν Ταξιαρχῶν, τὸ ἀναβλύζον ὑπ᾽ αὐτὸ τὸ ἱερὸν βῆμα τοῦ ἐξοχικοῦ ναΐσκου.” “Συνήθειαν εἶχον αἱ […]

Προφήτης Ηλίας, Άγιος Ηλίας, Άι-Λιάς (τοποθεσία, ναός, βρύσις)

[ιερός ναός (βρύση) Προφήτη] Ηλία {βουνό του – } (2:219, 2:343-5, 2:484-5, 2:494, 3:418, 3:576, 3:584, 4:362, 4:364, 4:386-8, 4:395-6, 4:399, 4:407, 5:330) {4:333-4, 4:481} “Ἐλογάριαζα μιᾶς ὥρας ἀνήφορον ἕως τὸν Ἅγιον Ἠλίαν, μιᾶς ὥρας συνάντησιν καὶ διατριβὴν μετὰ προχείρου δείπνου εἰς τὴν τοποθεσίαν αὐτήν, καὶ τριῶν τετάρτων περίπου κατήφορον ἕως τὴν Παναγίαν. “ (Απόσπασμα από την “Πεποικιλμένη“)

Βαγγελίστρα, Ευαγγελισμού Κοινόβιον, Κοινόβιον του Ευαγγελισμού, Μεγαλόχαρη, Μοναστήρι, Μονή

[ιερά μονή] Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Βαγγελίστρα) |Παναγία Ευαγγελίστρια (2:485, 2:563, 2:573, 2:603, 3:225, 3:227, 3:261, 3:503, 3:576-7, 4:319, 4:339-40, 4:38-9, 4:478-9, 4:587, 5:208-11, 5:332, 4:448-9) “Ἐπειδὴ ἐπὶ τῆς ἐρημονήσου Τσουγκριᾶ ὀλίγιστα ὑπῆρχον καταλύματα, δύο ἢ τρία κελλία πρὸς χρῆσιν τῶν καλογήρων ―διότι ἡ νῆσος ἦτο ἀφιέρωμα εἰς τὴν Παναγίαν (ἦτο κτῆμα τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ […]