Προφήτης Ηλίας, Άγιος Ηλίας, Άι-Λιάς (τοποθεσία, ναός, βρύσις)

[ιερός ναός (βρύση) Προφήτη] Ηλία {βουνό του – }

Geotag Icon Show on map

(2:219, 2:343-5, 2:484-5, 2:494, 3:418, 3:576, 3:584,

4:362, 4:364, 4:386-8, 4:395-6, 4:399, 4:407, 5:330) {4:333-4, 4:481}

“Ἐλογάριαζα μιᾶς ὥρας ἀνήφορον ἕως τὸν Ἅγιον Ἠλίαν, μιᾶς ὥρας συνάντησιν καὶ διατριβὴν μετὰ προχείρου δείπνου εἰς τὴν τοποθεσίαν αὐτήν, καὶ τριῶν τετάρτων περίπου κατήφορον ἕως τὴν Παναγίαν. “

(Απόσπασμα από την “Πεποικιλμένη“)