Κλήμα, ακτή

{ακτή} Κλήμα (3:262, 3:506, 3:516, 3:517, 3:519, 4:585) “Ἡ πετρώδης, ἀπότομος ἀκτή μου, ἡ Πλατάνα, ὁ Μέγας Γιαλός, τὸ Κλῆμα, ἔβλεπε πρὸς τὸν Καικίαν, καὶ ἦτον ἀναπεπταμένη πρὸς τὸν Βορρᾶν.” (Απόσπασμα από το “Όνειρο στο κύμα”)

Αετοφωλιά

Αετοφωλιά (3:265, 3:458) “Τὸ μέγα ὁρμητήριόν των ἦτον ὑψηλὰ πρὸς δυσμάς, εἰς τὸ κατάλευκον πετρῶδες βουνόν, τὸ καλούμενον Ἀετοφωλιὰ φερωνύμως.” (Απόσπασμα από το “Όνειρο στο κύμα”) “Τὸ λάλον, ἀσίγητον κελάδημα τῶν κοσσύφων ἀντήχει ἁρμονικὸν εἰς τὸ δάσος, τὸ περιστέφον ὅλην τὴν δυτικὴν κλιτύν, καὶ ἀνέρπον εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ Ἀναγύρου, ἕως τὴν Ἀετοφωλιὰν ἐπάνω ― […]

Πλατάνα

{ακτή} Κλήμα (2:383, 3:262, 4:211) “Ἡ πετρώδης, ἀπότομος ἀκτή μου, ἡ Πλατάνα, ὁ Μέγας Γιαλός, τὸ Κλῆμα, ἔβλεπε πρὸς τὸν Καικίαν, καὶ ἦτον ἀναπεπταμένη πρὸς τὸν Βορρᾶν.” (Απόσπασμα από το “Όνειρο στο κύμα”)

Ξάνεμο, Ξάνεμον, Ξάρμενο

[ακτή] Ξάνεμον (Ξάρμενο) (2:193, 3:262, 3:58, 4:453, 4:467, 4:573) “Ὅλον τὸ κατάμερον* ἐκεῖνο, τὸ καλούμενον Ξάρμενο*, ἀπὸ τὰ πλοῖα τὰ ὁποῖα κατέπλεον ξάρμενα ἢ ξυλάρμενα*, ἐξωθούμενα ἀπὸ τὰς τρικυμίας, ἦτον ἰδικόν μου.” (Απόσπασμα από το “Όνειρο στο κύμα”)

Μέγας Γιαλός

[ακτή] Μέγας Γιαλός (3:262, 4:77, 4:82-3, 4:277, 4:493-4, 4:623) “Ἡ πετρώδης, ἀπότομος ἀκτή μου, ἡ Πλατάνα, ὁ Μέγας Γιαλός, τὸ Κλῆμα, ἔβλεπε πρὸς τὸν Καικίαν, καὶ ἦτον ἀναπεπταμένη πρὸς τὸν Βορρᾶν.” (Απόσπασμα από το “Όνειρο στο κύμα”)

Βαγγελίστρα, Ευαγγελισμού Κοινόβιον, Κοινόβιον του Ευαγγελισμού, Μεγαλόχαρη, Μοναστήρι, Μονή

[ιερά μονή] Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Βαγγελίστρα) |Παναγία Ευαγγελίστρια (2:485, 2:563, 2:573, 2:603, 3:225, 3:227, 3:261, 3:503, 3:576-7, 4:319, 4:339-40, 4:38-9, 4:478-9, 4:587, 5:208-11, 5:332, 4:448-9) “Ἐπειδὴ ἐπὶ τῆς ἐρημονήσου Τσουγκριᾶ ὀλίγιστα ὑπῆρχον καταλύματα, δύο ἢ τρία κελλία πρὸς χρῆσιν τῶν καλογήρων ―διότι ἡ νῆσος ἦτο ἀφιέρωμα εἰς τὴν Παναγίαν (ἦτο κτῆμα τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ […]