Κλήμα, ακτή

{ακτή} Κλήμα

Geotag Icon Show on map

(3:262, 3:506, 3:516, 3:517, 3:519, 4:585)

"Ἡ πετρώδης, ἀπότομος ἀκτή μου, ἡ Πλατάνα, ὁ Μέγας Γιαλός, τὸ Κλῆμα, ἔβλεπε πρὸς τὸν Καικίαν, καὶ ἦτον ἀναπεπταμένη πρὸς τὸν Βορρᾶν."

(Απόσπασμα από το "Όνειρο στο κύμα")