Πλατάνα

{ακτή} Κλήμα

Geotag Icon Show on map

(2:383, 3:262, 4:211)

"Ἡ πετρώδης, ἀπότομος ἀκτή μου, ἡ Πλατάνα, ὁ Μέγας Γιαλός, τὸ Κλῆμα, ἔβλεπε πρὸς τὸν Καικίαν, καὶ ἦτον ἀναπεπταμένη πρὸς τὸν Βορρᾶν."

(Απόσπασμα από το "Όνειρο στο κύμα")