Άις-Ταξιάρχης, Άγιοι Ταξιάρχαι

[ιερός ναός Αγίων] Ταξιαρχών |Άγιοι Ταξιάρχαι (4:481, 4:484-5, 4:487, 4:491) “Καθὼς εἴχομεν ἀναβῆ ἐπάνω εἰς τὸν Ἅιν-Ταξιάρχην, ἐγὼ κι ὁ Γιαννάκης τοῦ καπετὰν Ἀργυροῦ, τὸ Πετρὶ δὲν τὸ ηὕραμεν ἐκεῖ, ἔλειπεν· ὁ σύζυγός της μᾶς ἐδεξιώθη εἰς τὸν κῆπον, ὁ Γιάννης τ᾿ Πετριοῦ, ἀνεψιὸς τῆς Ζήσαινας.” “Ὅλα ταῦτα τ᾿ ἀνεπόλουν τὴν πρωίαν ἐκείνην εἰς τὸν Ἅιν-Ταξιάρχην, ἅμα εἶδα […]

Αγίοι Ταξιάρχαι, Άις-Ταξιάρχης

[ιερός ναός Αγίου] Ταξιάρχη |Άις-Ταξιάρχης (4:489) “Ἐκεῖ διενυκτέρευαν τὸ θέρος φιλικαὶ οἰκογένειαι, ὅταν ἀνήρχοντο διὰ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας ἐξοχικῆς διατριβῆς, συνήθως μετὰ λειτουργίας εἰς τὸν ναὸν τοῦ Ταξιάρχου.” (Απόσπασμα από το “Αγάπη στον κρεμνό“)

Προφήτης Ηλίας, Άγιος Ηλίας, Άι-Λιάς (τοποθεσία, ναός, βρύσις)

[ιερός ναός (βρύση) Προφήτη] Ηλία {βουνό του – } (2:219, 2:343-5, 2:484-5, 2:494, 3:418, 3:576, 3:584, 4:362, 4:364, 4:386-8, 4:395-6, 4:399, 4:407, 5:330) {4:333-4, 4:481} “Ἐλογάριαζα μιᾶς ὥρας ἀνήφορον ἕως τὸν Ἅγιον Ἠλίαν, μιᾶς ὥρας συνάντησιν καὶ διατριβὴν μετὰ προχείρου δείπνου εἰς τὴν τοποθεσίαν αὐτήν, καὶ τριῶν τετάρτων περίπου κατήφορον ἕως τὴν Παναγίαν. “ (Απόσπασμα από την “Πεποικιλμένη“)

Αρχάγγελος ,ναϊσκος του –

[ιερός ναός Αγίων] Ταξιαρχών | {Αρχαγγέλων} (4:486) “Ὁ ναΐσκος τοῦ Ἀρχαγγέλου προέβαλλε λευκός, ἀφελής, κάτω τῆς ἀποτόμου κορυφῆς τοῦ βουνοῦ, ἐπὶ πρόσωπον τῆς ὀφρύος τοῦ ὄρους, ἀνὰ τὸ κλίτος τὸ ἐλαιόφυτον, ὑψόθεν τῆς χαριτωμένης κοιλάδος· τὸ ἱερὸν βῆμα μὲ τὴν μικρὰν χηβάδα του προέκυπτεν ὡς μέτωπον ἁγνὸν καὶ θεῖον· καὶ ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ ἱερὸν βῆμα, […]