Άις-Ταξιάρχης, Άγιοι Ταξιάρχαι

[ιερός ναός Αγίων] Ταξιαρχών |Άγιοι Ταξιάρχαι

Geotag Icon Show on map

(4:481, 4:484-5, 4:487, 4:491)

“Καθὼς εἴχομεν ἀναβῆ ἐπάνω εἰς τὸν Ἅιν-Ταξιάρχην, ἐγὼ κι ὁ Γιαννάκης τοῦ καπετὰν Ἀργυροῦ, τὸ Πετρὶ δὲν τὸ ηὕραμεν ἐκεῖ, ἔλειπεν· ὁ σύζυγός της μᾶς ἐδεξιώθη εἰς τὸν κῆπον, ὁ Γιάννης τ᾿ Πετριοῦ, ἀνεψιὸς τῆς Ζήσαινας.”

“Ὅλα ταῦτα τ᾿ ἀνεπόλουν τὴν πρωίαν ἐκείνην εἰς τὸν Ἅιν-Ταξιάρχην, ἅμα εἶδα τὸ βουκόλιον ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον μᾶς ἐβίασε νὰ κάμωμεν καμπύλην, ἐπάνω στέρνας καὶ ἀντηρίδος, διὰ νὰ περάσωμεν.”

“Ὅσον ἀφορᾷ τὰ ἑπτὰ βόδια, τὰ ὁποῖα συνηντήσαμεν τὴν ἑσπέραν ἐκείνην εἰς τὸ ὕψωμα τοῦ Ἁι-Ταξιάρχου, ταῦτα ἦσαν βόδια ἐπίδικα καὶ βόδια πολυδιήγητα.”

“Θὰ λειτουργήσουμε τὸν Ἅιν-Ταξιάρχη.”

(Αποσπάσματα από το “Αγάπη στον κρεμνό“)