Δασκαλειό, Δασκαλιό, στον Άγ. Ιωάννη στον Ασέληνο

[Διδασκαλείο του] Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (στον Ασέληνο) (3:521-2, 3:526, 4:528, 5:36) “Ἡ ψυχὴ κ᾽ ἡ καρδούλα των ἐδροσίσθη, ὅταν ἔφθασαν εἰς τὴν βρύσιν τοῦ Δασκαλειοῦ.” “Ἐκεῖ ἤκουσαν τῷ ὄντι ἤχους τινὰς νὰ ἀνέρχωνται βαθιὰ ἀπὸ τὸ ρεῦμα κάτω, πρὸς τὸ Δασκαλειὸ καὶ τὸν Ἀσέληνον.” (Αποσπάσματα από το “Αλιβάνιστος”)