Ασπρογένης ,πεύκος του –

[πεύκος του] Ασπρογένη

(4:624-5)