Αλώνια

Αλώνια {στον Π.Τ. συγχέεται με το Αλώνι του μοναστηριού – πρόκειται για διαφορετική θέση} (3:117, 3:449, 3:562, 4:386)

Επάνω Ενορία

Επάνω Ενορία (3:186, 3:559, 4:66, 4:361) και {2:623} “Διὰ μιᾶς οἱ ἄνθρωποι ἤρχισαν νὰ τρέχωσι πρὸς τὴν ἐπάνω ἐνορίαν, ἀσθμαίνοντες διὰ ν᾽ ἀναβῶσι τὸν στενὸν ἀνηφορικὸν δρόμον, μὲ τὸ στιλπνὸν καὶ ὀλισθηρὸν λιθόστρωτον.” (Απόσπασμα από το “Βαρδιάνος στα Σπόρκα”)

Γελαδάδικα

Γελαδάδικα (3:156, 3:562, 3:637) “Δύο καλοὶ ζευγηλάται, πατὴρ καὶ υἱός, ἐπιστρέφοντες ἀπὸ τοὺς ἀγρούς των, οἱ τελευταῖοι νυκτώσαντες ἐξωμερῖται, τὴν εἶδαν νὰ μαυρίζῃ καὶ νὰ ἕρπῃ εἰς τὴν ἄκρην τοῦ δρόμου, καὶ τὴν ἐπῆραν μαζί των εἰς τὸ μικρὸν δυτικὸν προάστιον, τὰ Γελαδάδικα. εἰς τὴν ἐσχατιὰν τῆς πολίχνης.” (Απόσπασμα από τη “Στοιχειωμένη Κάμαρα“)