Άι-Γιάννης, στον Ασέληνο

[ιερός ναός Αγίου] Ιωάννη του Προδρόμου (στον Ασέληνο) (3:522, 3:525-6, 3:528) “Εὑρίσκοντο κ᾽ αἱ τρεῖς, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, εἰς τὸν Ἁι-Γιάννη, στὸν Ἀσέληνο. Ἦτον ἔρημον παλαιὸν μοναστηράκι. Εἶχε γνωσθῆ ὅτι ὁ παπα-Γαρόφαλος ὁ Σωσμένος, εἷς ἐκ τῶν ἱερέων τῆς πόλεως, θὰ ἤρχετο εἰς τὸν Ἁι-Γιάννην, στὸν Ἀσέληνον, διὰ νὰ κάμῃ Πάσχα […]

Δασκαλειό, Δασκαλιό, στον Άγ. Ιωάννη στον Ασέληνο

[Διδασκαλείο του] Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (στον Ασέληνο) (3:521-2, 3:526, 4:528, 5:36) “Ἡ ψυχὴ κ᾽ ἡ καρδούλα των ἐδροσίσθη, ὅταν ἔφθασαν εἰς τὴν βρύσιν τοῦ Δασκαλειοῦ.” “Ἐκεῖ ἤκουσαν τῷ ὄντι ἤχους τινὰς νὰ ἀνέρχωνται βαθιὰ ἀπὸ τὸ ρεῦμα κάτω, πρὸς τὸ Δασκαλειὸ καὶ τὸν Ἀσέληνον.” (Αποσπάσματα από το “Αλιβάνιστος”)