Γλυφονέρι (βόρεια)

Γλυφονέρι {στο Κακόρρεμα}

{αφορά δυο διαφορετικές θέσεις – βλ. και Γλυφονέρι}

Geotag Icon Show on map

(3:512, 4:297-8)

“Τὸ Κακόρρεμα ἐσχηματίζετο ἀπὸ ἕνα βράχον ἀπάτητον πρὸς δυσμάς, καὶ ἀπὸ ἕνα κρημνόν, ἢ μίαν σάραν* ὀλισθηρὰν ἐξ ἀνατολῶν. Κάτω εἰς τὸ βάθος ἀνέβλυζε τὸ Γλυφονέρι. Δύο ἄντρα, μὲ τὸ στόμιον πολὺ στενόν, ἔχασκον ἔνθεν καὶ ἔνθεν.”

(Απόσπασμα από την “Φόνισσα”)

Αφήστε μια απάντηση