Στρουφλιάς, Στροφιλιάς, Στροφυλιά

Στρουφλιάς ή Στροφυλιάς ή Στροφλιά

Geotag Icon Show on map

(2:285, 3:434, 4:409, 4:537)