Σ… (: Σκιάθος)

[νήσος] Σκίαθος ή Σκιάθος (Σ…)

Geotag Icon Show on map

(3:89)

"Δὲν ἦτο τὸ μόνον παιδίον, τὸ ὁποῖον ἤρχετο εἰς τὸ μικρὸν ἐκεῖνο παντοπωλεῖον τῆς ὁδοῦ Σ…, κατὰ τὴν δυτικὴν ἐσχατιὰν τῆς πόλεως."

(Απόσπασμα από το "Πατέρα στο σπίτι!")