Ματαρώνας, του – ο Πεύκος

[πεύκος του] Ματαρώνα

(2:518)