Άγιος Κωνσταντίνος (ναός, τοποθεσία, κορυφή)

[ιερός ναός Αγίου] Κωνσταντίνου

Geotag Icon Show on map

(2:219, 2:489, 4:260, 4:270, 4:276) {4:335}

“Ἀνέβημεν τὸν μικρὸν ἀνηφορίσκον ἕως τὸν ζυγὸν τῶν δύο βουνῶν, μεταξὺ τῶν δύο ὑψωμάτων τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου καὶ τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου.”

(Απόσπασμα από την “Πεποικιλμένη“)