Ερημητήριον, Ερημητήριο, του Γέροντα

Ερημητήριον (ή Ερμητήριο) του Γέροντα

Geotag Icon Show on map

(3:506, 3:515-6, 3:519)