Επάνω Ενορία

Επάνω Ενορία (3:186, 3:559, 4:66, 4:361) και {2:623} “Διὰ μιᾶς οἱ ἄνθρωποι ἤρχισαν νὰ τρέχωσι πρὸς τὴν ἐπάνω ἐνορίαν, ἀσθμαίνοντες διὰ ν᾽ ἀναβῶσι τὸν στενὸν ἀνηφορικὸν δρόμον, μὲ τὸ στιλπνὸν καὶ ὀλισθηρὸν λιθόστρωτον.” (Απόσπασμα από το “Βαρδιάνος στα Σπόρκα”)