ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ

Εισαγωγή

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, τις συνιστώσες του φαινομένου, το χρονικό διάστημα εμφάνισης τους, το διασυνοριακό χαρακτήρα τους καθώς και από την αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στον αέρα και στον θαλάσσιο στον χώρο της Ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα της Ηπείρου μελετήθηκαν μέσω των ΣΓΠ και των site Copernicus και Emodnet. Μια απ’τις δραστηριότητες αυτές είναι η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων μέσω γεωτρήσεων και χρήση των ‘airguns’, που επιδρούν στην βιοποικιλότητα και στο θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς οδηγούν τα θαλάσσια είδη σε αφανισμό. Επιπλέον αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης στην περιοχή είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που έχει ως επίπτωση την διάβρωση, η οποία φέρει κίνδυνο στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με την Unesco συνδέονται με την πρόβλεψη και διαχείριση των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, με σκοπό την προστασία της.

Continue reading “ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ”

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Σ.Γ.Π

Παράγραφος 1 : περιγραφή -αξιοποίηση Σ.Γ.Π

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.), γνωστά ευρέως και ως G.I.S. (Geographic Information Systems) , είναι ολοκληρωμένα συστήματα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απόδοσης πληροφορίας, σχετικής με φαινόμενα που εξελίσσονται στο χώρο . Με εφαρμογές GIS μπορούμε να κατασκευάσουμε χάρτες με ακρίβεια και πραγματικά δεδομένα τα οποία μπορούμε να συλλέξουμε από διάφορες πηγές όπως τηλεπισκοπικούς δορυφόρους . Μπορούμε επίσης να τα αξιοποιήσουμε για πάρα πολλά θέματα ,όπως για παράδειγμα να απεικονίσουμε σχέσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων ,περιβαλλοντικές αλλαγές ,πώς και τι επηρεάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και σχέσεις σε αλληλεπιδράσεις πολιτισμών . Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απεικονίσεις με θαλάσσιο στοχασμό .

Παράγραφος 2: Προσέγγιση θέματος -πως μπορούμε να συνδέσουμε τα Σ.Γ.Π με το θέμα μας

 Τα gis είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους και ιδιαίτερα στην επιστήμη της Γεωγραφίας, διότι έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν τα χωρικά με τα περιγραφικά δεδομένα, κάτι το οποίο συμβάλλει στην υλοποίηση της χωρικής ανάλυσης. Τα γεωγραφικά δεδομένα ενσωματώνουν τέσσερα στοιχεία : θέση στο χώρο, περιγραφή, χωρική σχέση και χρόνο .Έτσι , μετά τη συλλογή των δεδομένων , ακολουθεί η εισαγωγή τους στο λογισμικό , η επεξεργασία των δεδομένων από τον χρήστη ,η ανάλυση τους και τελικά η απόδοση του τελικού προϊόντος . ‘Με βάση το θέμα μας για παράδειγμα μπορούμε να απεικονίσουμε σχέσεις αλληλεπίδρασης  ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα ,τη διατροφική αλυσίδα ,το οικοσύστημα ,τη θαλάσσια βιολογία και την οικολογική καταστροφή με το πέρασμα των χρόνων σε θαλάσσιο περιβάλλον και ξηρά. Επίσης μπορούμε ακόμα να περιγράψουμε και σχέσεις που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό ,όπως τη διασπορά των ανθρώπων και των μεταναστών με το πέρασμα των χρόνων. Εμείς επιλέξαμε να απεικονίσουμε τη παραγωγή οστρακοειδών στη περιοχή του θερμαικού όπως φαίνεται παρακάτω :

χάρτης (Image) :

Παράγραφος 3: Περιγραφή Χάρτη-Αποτελέσματα

Παραπάνω απεικονίζεται ο χάρτης πυκνότητας παραγωγής οστρακοειδών στον Ελλαδικό χώρο, σε κλίμακα 1:25000 όπου παρατηρείται μεγαλύτερη πυκνότητα παραγωγής κοντά στα Νέα Μάλγαρα και χαμηλότερη πυκνότητα παραγωγής από τη περιοχή Μεθώνης μέχρι την περιοχή Αλυκής .Οι τιμές με τις μεγαλύτερες τιμές πυκνότητας παραγωγής  απεικονίζονται με πιο ανοιχτό χρώμα ενώ οι τιμές με χαμηλότερη παραγωγή οστρακοειδών απεικονίζονται με πιο σκούρο χρώμα . Παρατηρείτε επίσης μια σχέση αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα ζώα όπου ο άνθρωπος ως χρήστης με διάφορα εργαλεία και συσκευές επεξεργάζεται τα δεδομένα με εφαρμογή τους στο λογισμικό και απεικονίζει την πυκνότητα παραγωγής  οστρακοειδών σε χάρτη .

παράγραφος 4 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χρήση ΣΓΠ για την ανάδειξη εγκαταλελειμμένων πυρομαχικών στο θαλάσσιο χώρο της Γαλλίας

Το έκθεμα “Something falls apart – 1mm a decade” αποτελείται από μία ταινία λίγων δευτερολέπτων η οποία φανερώνει μέσω μίας προσομοίωσης την επίδραση που έχουν τα εγκαταλελειμμένα πυρομαχικά στους ωκεανούς. Μέσω αυτού του έργου τέχνης ο θεατής είναι ικανός να αντιληφθεί τις συνέπειες που προκαλούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Στο ίδιο αποτέλεσμα αποσκοπεί και η προσέγγιση του θέματος με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). Συγκεκριμένα, με τη χρήση ΣΓΠ δίνεται η δυνατότητα αποτύπωσης του πραγματικού κόσμου, ανάλυσης των χωρικών δεδομένων και της χαρτογραφικής τους απόδοσης. Η χρήση ΣΓΠ είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς, μεγάλος πληθυσμός ανθρώπων και θαλάσσιων οργανισμών βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες σε περιοχές με πυρομαχικά μπορούν να πυροδοτήσουν την ενεργοποίησή τους με αποτέλεσμα, τον κίνδυνο ανθρώπινων ζωών, τη μόλυνση των θαλάσσιων οργανισμών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος ενώ ακόμη απειλείται η ανθρώπινη υγεία και μέσω της τροφικής αλυσίδας. Το συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσε να χωροθετηθεί στη Γαλλία, καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος εγκαταλελειμμένων πυρομαχικών στα παράλιά της που βρέχονται από τον Ατλαντικό ωκεανό.

Χάρτης: Εγκαταλελειμμένα πυρομαχικά στη θάλασσα της Γαλλίας

Με τη χρήση ΣΓΠ και τη χαρτογραφική απεικόνιση του θέματος οι χρήστες γνωρίζουν πλέον την ακριβή τοποθεσία των πυρομαχικών, την απόστασή τους από την ακτή, το είδος των πυρομαχικών (συμβατικά όπλα, χημικά όπλα) ενώ ακόμα, μπορούν να εντοπίσουν ποιες περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς και την τοπική χλωρίδα και πανίδα που βρίσκεται σε κίνδυνο. Έτσι, οι ειδικοί έχουν πλέον στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να συγκροτήσουν κατάλληλες ομάδες για την απενεργοποίηση των πυρομαχικών και την ασφαλή ανάσυρσή τους από τη θάλασσα ώστε να αποφευχθούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Πηγές / Σύνδεσμοι:

 1. EMODnet www.emodnet-humanactivities.eu/view-data.php
 2. Europa www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-2/gis-files/france-shapefile
 3. OpenStreetMap www.openstreetmap.org

Ασκηση 1

Γράψτε ένα σύντομο κείμενο για το πως μπορούν να αξιοποιηθούν τα ΣΓΠ και γενικότερα η Γεωπληροφορική, στις διαδικασίες για την καταγραφή, την ανάλυση, την ανάδειξη και την διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν από την Κλιματική Αλλαγή και αφορούν τον Θαλάσσιο Χώρο. Εστιάστε σε ένα από τα θέματα που έχουν παρουσιαστεί στην έκθεση “Στοχασμοί της Θάλασσας” και σε μια περιοχή της επιλογής σας.

Υπόδειγμα δομής του κειμένου

Τίτλος (ενδεικτικός για το θέμα της επιλογής σας)

Παράγραφος 1: Προσέγγιση θέματος – Σύνδεση με την πραγματικότητα.

Παράγραφος 2: Αναφορά των κεντρικών σημείων του θέματος – Σύνδεση με τα ΣΓΠ

Χάρτης (image)

Παράγραφος 3 (προαιρετικά): Ποιά είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα και για ποιούς θα ήταν χρήσιμα.

Σύνδσμοι στο διαδίκτυο (προαιρετικά):

ΟΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ,ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,TΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ 2

ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΣΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (@kasoumik), ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (@vkstamat), ΣΑΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (@vasilikisp)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, μελετήθηκε και καταγράφηκε ο υποθαλάσσιος θησαυρός των θαλασσών της Ελλάδας. Κατά την διεκπεραίωση της εργασίας, μελετήθηκαν οι προστατευόμενες περιοχές των Ζωνών Ποσειδωνίας και Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και του Νοτίου Αιγαίου .Πιο συγκεκριμένα,αφού εντοπίστηκαν οι ακριβείς θέσεις των ΖΠ και των ΕΑΧ έγινε η καταμέτρηση των επιμέρους χαρακτηριστικών τους όπως ειναι το εμβαδόν, το μήκος της ακτογραμμής κτλ των ζωνών αυτών.Καταληκτικά,προέκυψε ένας ενιαίος χάρτης με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Continue reading “ΟΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ,ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,TΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ”

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Λυγούρας Γεώργιος, Μπούκου Βασιλική, Στόγιου Ραφαέλα-Παναγιώτα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, μελετήθηκε, καταγράφηκε και αναδείχθηκε ο υποθαλάσσιος πλούτος των θαλασσών, στον  ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα, το έργο της ομάδας ήταν σχετικό με τις Ζώνες Ποσειδωνίας (ΖΠ) και τους Ενάλιους Αρχαιολογικούς χώρους (ΕΑΧ) της Ελλάδας.  Οι περιοχές μελέτης που ανατέθηκαν στην ομάδα ήταν οι εξής πέντε Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και  Βορείου Αιγαίου. Στόχος της εργασίας ήταν η δημιουργία μίας χωρικής βάσης δεδομένων που θα περιέχει τις περιοχές ΖΠ και ΕΑΧ, η μελέτη των χαρακτηριστικών τους, η ανάδειξή τους, η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικών με την διαχείρισή τους και η απεικόνισή τους σε διαδικτυακό χάρτη (web map), για την ευκολότερη επαφή των χρηστών με τις περιοχές αυτές και την αποδοτική κατανόηση των κινδύνων που αυτές αντιμετωπίζουν (περιβαλλοντικά και διαχειριστικά).

Continue reading “ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ”

ΖΩΝΕΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

Χάρτης Κέρκυρας

Η Κέρκυρα είναι ένα από τα βορειότερα και δυτικότερα νησιά της Ελλάδας και του Ιονίου Πελάγους. Βρίσκεται στην είσοδο της Αδριατικής Θάλασσας, κοντά στις Ηπειρωτικές ακτές. Οι βορειοανατολικές της ακτές πλησιάζουν αρκετά (περ. 2 χιλιόμετρα) τις ακτές των Αγίων Σαράντα της Αλβανίας. Αποτελείται από τρεις Δήμους που περιλαμβάνουν και τα μικρότερα νησιά ΟθωνοίΕρεικούσσα και Μαθράκι.

Έχει σχήμα μακρόστενο, πλατύτερο στο βόρειο τμήμα της, ενώ στενεύει προς τον νότο. Τα παράλιά της έχουν συνολικό μήκος 217 χιλιόμετρα και σχηματίζουν αρκετούς όρμους και ακρωτήρια. Το έδαφός της είναι κυρίως ορεινό, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα. Οι ξένοι την αποκαλούν Κορφού (αγγλCorfu), κατά παραφθορά του βυζαντινού της ονόματος Κορυφώ, από τις δύο κορυφές που φαίνονται καθώς πλησιάζει ο επισκέπτης στο νησί. Υψηλότερες κορυφές είναι αυτή του όρους Παντοκράτορας (η αρχαία Ιστώνη, 914 μ.) και το Στραβοσκιάδι (849 μ.). Άλλες κορυφές είναι οι Βίγλες, η Τσούκα, οι Πυλίδες (ή Φυλλίδες), Άγιοι Δέκα και Σταυρός. Μικρά ποτάμια υπάρχουν στην Κέρκυρα, όπως ο Μεγαλοπόταμος, ο Τυφλός, ο Μεσογγής (ο μεγαλύτερος), το ποτάμι στην περιοχή της Λευκίμμης. Η μεγαλύτερη λίμνη είναι η Κορισσία (ή των Κορισσίων) με έκταση 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Επίσης υπάρχει και η λιμνοθάλασσα Χαλκιοπούλου στα νότια της πόλης της Κέρκυρας.

Είναι από τα πλέον πυκνοκατοικημένα νησιά της Μεσογείου, με πυκνότητα πληθυσμού 193 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

ΖΩΝΕΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ

Τα υποθαλάσσια φυτά μας ή Ποσειδωνίες είναι ανθόφυτα με τους κοντινότερους συγγενείς του ευρέως κατανεμημένους σε όλους τους ωκεανούς της γής. Ανθίζουν όπως όλα τα ανθόφυτα της στεριάς καθώς προσαρμόστηκαν στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Τα υποθαλάσσια λιβάδια συναντώνται σε όλες τις παράκτιες ζώνες παγκοσμίως εκτός από την Ανταρκτική και καταλαμβάνουν περίπου το 1/10 της επιφάνειας των μαλακών υποστρωμάτων μέχρι το μέγιστο βάθος στο οποίο φτάνουν και που δεν ξεπερνούν τα 50 μ. Τα υποθαλάσσια λιβάδια είναι, ως επί το πλείστον, ένας από τους βασικούς τύπους παράκτιων οικοσυστημάτων. Κοινό χαρακτηριστικό για τα είδη υποθαλάσσιων φυτών είναι η ικανότητα δημιουργίας εκτεταμένων, συνήθως κάποιων χιλιομέτρων, ευρέων λιβαδιών.

Ζώνη Ποσειδωνίας

Οι Ζώνες Ποσειδωνίας στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα υπάρχουν 4 Ζώνες Ποσειδωνίας από την ζώνη 058 εώς την ζώνη 061 και 6 λιμενικές αρχές. Το μήκος της ακτογραμμής που καταλαμβάνουν οι ζώνες είναι 208195.5093 μέτρα και η έκταση των περιοχών ενδιαφέροντος είναι 2035.145 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ζώνη 058
Ζώνη 059
Ζώνη 060
Ζώνη 061

Ζώνες Ποσειδωνίας στην Κεφαλονιά.

Η Κεφαλονιά, ή αλλιώς Κεφαλληνία, είναι νησί του Ιονίου πελάγους κι ανήκει στα Επτάνησα. Είναι το έκτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί στην Ελλάδα μετά την Κρήτη, την Εύβοια, τη Λέσβο, τη Ρόδο και τη Χίο.

Η Κεφαλονιά (Κεφαλληνία) είναι το μεγαλύτερο και πιο ορεινό νησί των Επτανήσων και το τρίτο σε πληθυσμό μετά την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του Πατραϊκού Κόλπου, βόρεια της Ζακύνθου, νότια της Λευκάδας και δυτικά της Ιθάκης.

Το νησί έχει έκταση περίπου 773 τ.χλμ. και σε αυτό κατοικούν περίπου 35.801 κάτοικοι. Μεγάλο μέρος της έκτασης του καταλαμβάνει η οροσειρά Αίνος.Οι ακτές της Κεφαλονιάς σχηματίζουν πολλούς κόλπους και ακρωτήρια. Σπουδαιότεροι κόλποι είναι της Σάμης, του Μύρτου, του Λουρδά, του Αθέρα, του Φισκάρδου, του Λιβαδιού, του Αργοστολίου γνωστός και ως Κουτάβου

Ζώνες Ποσειδωνίας

Τα υποθαλάσσια φυτά μας ή Ποσειδωνίες είναι ανθόφυτα με τους κοντινότερους συγγενείς του ευρέως κατανεμημένους σε όλους τους ωκεανούς της γής. Ανθίζουν όπως όλα τα ανθόφυτα της στεριάς καθώς προσαρμόστηκαν στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Τα υποθαλάσσια λιβάδια συναντώνται σε όλες τις παράκτιες ζώνες παγκοσμίως εκτός από την Ανταρκτική και καταλαμβάνουν περίπου το 1/10 της επιφάνειας των μαλακών υποστρωμάτων μέχρι το μέγιστο βάθος στο οποίο φτάνουν και που δεν ξεπερνούν τα 50 μ. Τα υποθαλάσσια λιβάδια είναι, ως επί το πλείστον, ένας από τους βασικούς τύπους παράκτιων οικοσυστημάτων. Κοινό χαρακτηριστικό για τα είδη υποθαλάσσιων φυτών είναι η ικανότητα δημιουργίας εκτεταμένων, συνήθως κάποιων χιλιομέτρων, ευρέων λιβαδιών.

Τα υποθαλάσσια αυτά λιβάδια ανήκουν στα πλέον πολυποικίλα και για τον λόγο αυτό ζωτικά θαλάσσια οικοσυστήματα στον κόσμο. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο τα υποθαλάσσια λιβάδια σήμερα, μαζί με τους κοραλλιογενείς ύφαλους και τις μαγκρόβιες περιοχές υψηλής παραγωγικότητας, παγκοσμίως ανήκουν στην λεγόμενη “κόκκινη λίστα” της Διεθνούς Ένωσης για την Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Τα υποθαλάσσια λιβάδια έχουν σε πολλες περιοχές μειωθεί ή εξαφανιστεί τελείως λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Περιέργως, η μεγαλύτερη παραγωγή οξυγόνου προέρχεται από τα φύκια, καθώς η θάλασσα φροντίζει και για την απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Μέγιστη είναι όμως η σημασία του για την διατήρηση της υποθαλάσιας ζωής, για τον εξής απλό λόγο: βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι ΖΠ στην Κεφαλονία

Μέγιστο βάθος: 30 m

Πλήθος θέσεων Λιμενικών Αρχών:6

Αριθμός ζωνών:3

Συνολικό μήκος ακτογραμμής: 64,63886 Km

Συνολικό εμβαδόν ζωνών: 250,095 km2

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Εισαγωγή

Στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών» ζητήθηκε από τους φοιτητές εργασία με θέμα ανάλογο με την προτίμησή τους. Το θέμα της εργασίας αυτής επιλέχθηκε να είναι «πράσινου» ενδιαφέροντος, καθώς η οικολογική παραγωγή ενέργειας και η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος κρίνονται πιο σημαντικές από ποτέ στην εποχή μας, αφού η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη, το λιώσιμο των πάγων και οι γενικότερες περιβαλλοντικές καταστροφές είναι πλέον η σύγχρονη πραγματικότητα. Στόχοι της εργασίας είναι ο υπολογισμός της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Π.Ε. Σερρών, η πληθυσμιακή κατανομή, αλλά και ο υπολογισμός της εγγύτητας των οικισμών στις μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η περιοχή μελέτης με κόκκινο χρώμα

 

Αξιοθέατα της περιοχής (travelstyle.gr/dasarxeio.com/mixanitouxronou.gr/newsbeast)

Δεδομένα

Το πλήθος τους είναι μεγάλο και χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ποικιλομορφία, αφού πρόκειται για πολύγωνα, σημειακά, γραμμικά αλλά και έναν πίνακα. Όλα αποκτήθηκαν από πηγές ελεύθερης διανομής όπως geodata, Greek Open Data, eurogeographics, geofabrik και ΕΛΣΤΑΤ. Τα δεδομένα ήταν όλα γεωαναφερμένα, κάποια σε WGS84 (EPSG: 4326) και κάποια σε ΕΓΣΑ87 (EPSG: 2100), αλλά κατόπιν των αναγκαίων μετασχηματισμών, χρησιμοποιήθηκαν όλα σε ΕΓΣΑ87

Πίνακας δεδομένων

Λογισμικό και Hardware

Η επεξεργασία όλων των δεδομένων έγινε στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα QGIS και στους υπολογιστές της νησίδας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Μεθοδολογία και Αποτελέσματα

Όσον αφορά τα πολύγωνα, ακολουθήθηκαν διαδικασίες μέσω του QGIS που περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση, ώστε να είναι στην επιθυμητή μορφή για επεξεργασία.

Πίνακας Δεδομένων Vector που δείχνει το “πριν” και το “μετά”

Για τα γραμμικά δεδομένα, ακολουθήθηκαν διαδικασίες μέσω του QGIS που περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση, ώστε να είναι στην επιθυμητή μορφή για επεξεργασία.
Τα γραμμικά δεδομένα αφορούν τα ποτάμια, το σιδηροδρομικό δίκτυο και το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Είδη δρόμων σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που έγινε μέσω field calculator στο QGIS

Για τα σημειακά δεδομένα, ακολουθήθηκαν διαδικασίες μέσω του QGIS που περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση, ώστε να είναι στην επιθυμητή μορφή για επεξεργασία.

 

Πίνακας σημειακών δεδομένων

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στην Π.Ε. Σερρών βρίσκονται αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί και εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Από προσωπική εμπειρία του μελετητή, είναι γνωστό ότι τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης και των ηλίανθων στην ευρύτερη περιοχή, από τα οποία δημιουργούνται βιοκαύσιμα.

Μονάδες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 

Πίνακας ισχύος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Το μέγεθος αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς τα δεδομένα περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι σε αναμονή έγκρισης άδειας, ή βρίσκονται σε ανάκληση άδειας, όπως επίσης δεν υπολογίζεται το γεγονός ότι δεν είναι όλες οι εγκαταστάσεις πάντοτε πλήρως λειτουργικές. Ακόμη, δεν υπολογίζεται ότι τα φωτοβολταϊκά πάρκα δεν παράγουν ενέργεια σε μέρες δίχως ηλιοφάνεια ή φυσικά το βράδυ, όπως επίσης τα αιολικά πάρκα λειτουργούν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (εντάσεις ανέμων). Για την μελέτη, όμως, είναι αναγκαία η παραδοχή ότι αυτό το νούμερο είναι πραγματικό.

Γνωρίζοντας ότι κατά την απογραφή του 2011 στην Π.Ε. Σερρών διαμένουν 176430 κάτοικοι, εύκολα προκύπτει ότι η κατά κεφαλήν ισχύς είναι περίπου 13,5 KW. Αυτό το νούμερο φυσικά είναι πλασματικό για λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αν γίνει η παραδοχή (πάντα για λόγους υπολογισμών) ότι αυτή η ισχύς ανά κάτοικο παράγεται σταθερά κατά το ήμισυ επί 8 ώρες τη μέρα προκύπτει ότι η κατά κεφαλήν ισχύς είναι 6,75 KW. Με απλά μαθηματικά αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή ενέργειας αγγίζει τις 6,75 kWh ή 54 kWh τη μέρα ή 19440 kWh τον χρόνο. Μια έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ το 2012 υπολόγιζε την μέσε ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά νοικοκυριό στην Ελλάδα στις 3750 kWh. Αυτό σημαίνει ότι, πρακτικά, η Π.Ε. Σερρών έχει τη δυνατότητα να στηριχθεί μόνο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την ηλεκτροδότησή της.

kWh ανά κάτοικο

 

Πληθυσμιακά δεδομένα

Ο συνολικός πληθυσμός της Π.Ε. Σερρών ανέρχεται σε 176430 κατοίκους. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού (σκούρο μωβ) παρατηρείται γύρω από την πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ στον παρακάτω χάρτη φαίνεται ότι ο πληθυσμός συγκεντρώνεται ως επί το πλείστον μακριά από τις περιοχές Natura 2000.

Πληθυσμιακή κατανομή συγκριτικά με τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Φυσικά αυτό απεικονίζεται και στατιστικά, με τη διαδικασία ενός χωρικού ερωτήματος που επιλέγει τους οικισμούς που βρίσκονται μέσα στις περιοχές Natura 2000, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να δείξει ότι οι κάτοικοι που διαμένουν μέσα στις περιοχές Natura 2000 ανέρχονται σε 14695, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Οι 14695 κάτοικοι αποτελούν το 8,3% του πληθυσμού της Π.Ε. Σερρών.

Θέση των οικισμών συγκριτικά με τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

 

Προσβασιμότητα

Για λόγους απλοποίησης των υπολογισμών γίνεται η παραδοχή ότι η μεταφορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές γίνεται κατά μήκος του οδικού δικτύου με παρόδιες εγκαταστάσεις.
Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου, άρα και των παρόδιων εγκαταστάσεων υπολογίστηκε στα 1.714,72 km.

Έχοντας ενημερώσει το επίπεδο του οδικού δικτύου με τις ταχύτητες και τους χρόνους που είναι απαραίτητοι για την διάσχιση κάθε τμήματός του, είναι δυνατό να βρεθεί η απόσταση, η μέση ταχύτητα και ο χρόνος ανάμεσα σε δύο σημεία, πάντα με την παραδοχή ότι όλα τα οχήματα κινούνται με την μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Με το πρόσθετο Online Routing Mapper επιλέγονται δύο σημεία και δημιουργείται αυτόματα η διαδρομή ανάμεσά τους. Κατόπιν, με ένα χωρικό ερώτημα βρίσκονται οι οδοί του οδικού δικτύου που αντιστοιχούν σε αυτή την διαδρομή και έτσι υπολογίζεται στο statistics panel η απόσταση, η μέση ταχύτητα αλλά και ο χρόνος.

Η απόσταση, η μέση ταχύτητα και ο χρόνος ανάμεσα σε δύο τυχαία σημεία

Σύνοψη

Συνοψίζοντας, η μελέτη αυτή δίνει τη δυνατότητα σε έναν χρήστη να κατανοήσει αν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην Π.Ε. Σερρών. Ακόμη, αποδεικνύει ότι η Π.Ε. Σερρών οδηγείται σε ένα πολύ φιλικό προς το περιβάλλον μονοπάτι, καθώς μελλοντικά φαίνεται να υπάρχει η δυνατότητα να παράγει ενέργεια αυτόνομα μόνο από ανανεώσιμες πηγές. Τέλος, η εργασία αυτή αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια ενός εξειδικευμένου χρήστη που θα ήθελε να κινηθεί επενδυτικά στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Π.Ε. Σερρών.

Κ.Π.Ε. Ποροΐων

Τέλος, δημιουργήθηκε δυναμικός χάρτης της περιοχής με όλα τα σημεία και επίπεδα ενδιαφέροντος για αυτή την μελέτη.

 

 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εν όψη των δημοτικών εκλογών τον Μάιο του 2019 θα γίνει μελέτη της εξέλιξης της υφιστάμενης κατάστασης στον Δήμο Θέρμης  και αξιολόγηση αυτής. Ακόμη θα μελετηθεί η δυνατότητα πρόσβασης των κατοίκων σε κάθε οικισμό του Δήμου άλλα και στο κοντινότερο αστικό κέντρο την Θεσσαλονίκη.Η μελέτη θα γίνει σε επίπεδο πληθυσμού(μόνιμο πληθυσμό), χρήσεων γης καθώς και οδικού δικτύου.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο δήμος Θέρμης βρίσκεται νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης,αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες Βασιλικών, Θέρμης και Μίκρας και έχει συνολικά 17 οικισμούς. Πρωτεύουσα του δήμου είναι η Θέρμη ενώ άλλες τοπικές έδρες είναι ο Τρίλοφος και τα Βασιλικά.Παρακάτω φαίνονται οι τιμές του μόνιμου πληθυσμού ,βάσει της Ελστατ, για την Πρωτεύουσα και τις Τοπικές Έδρες

Οικισμός Μόνιμος Πληθυσμός
2011 2001 1991
Θέρμη,η 16004 11412 6072
Τρίλοφον,το 7227 3384 1850
Βασιλικά,τα 3762 4111 3496

Όπως φαίνεται ενώ οι περιοχές του Τριλόφου και της Θέρμης παρουσιάζουν σημαντική αύξηση πληθυσμού η περιοχή των Βασιλικών παρουσιάζει μείωση από το 2001 στο 2011.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος είναι να εξεταστεί αυτή η σημαντική διαφορά στα πληθυσμιακά δεδομένα , να διερευνηθεί εάν αυτή η διαφορά έχει αντίκτυπο και στις χρήσεις Γης της περιοχής μελέτης ενώ παράλληλα να αξιολογηθεί και το υπάρχον οδικό δίκτυο ώστε να αναδειχθούν τυχόν προβλήματα προσβασιμότητας ανάμεσα στους οικισμούς τις περιοχής. Συγκεκριμένα θα απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα :

 • Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται οι περισσότερες αλλαγές στον πληθυσμό;
 • Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται οι περισσότερες αλλαγές στις χρήσεις Γης;
 • Το οδικό δίκτυο εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς;
 • Ποιες περιοχές είναι πιο απομακρυσμένες σε σχέση με το κοντινότερο αστικό κέντρο ;
 • Η αστική συγκοινωνία εξυπηρετεί επαρκώς όλους τους οικισμούς;

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΓΠ

Η μελέτη θα γίνει στο λογισμικό ανοιχτής προσπέλασης QGIS (έκδοση 2.18.3) και τα εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είναι τα ακόλουθα :

 • Πρόσθετο Openlayer ώστε να χρησιμοποιηθούν χάρτες από το διαδίκτυο ως υπόβαθρο
 • Εργαλεία επεξεργασίας διανυσματικών επιπέδων Geoprocessing Tools για την αποκοπή της περιοχής μελέτης από το ευρύτερο σύνολο της χώρας και παράλληλα δημιουργία επιπέδων δεδομένων μόνο για την περιοχή μελέτης.
 • Εργαλεία επεξεργασίας δικτύων (ανήκει στην παραπάνω κατηγορία ) για την δημιουργία ερωτημάτων που αφορούν το οδικό δίκτυο.
 • Εργαλεία επεξεργασίας Raster δεδομένων για την επεξεργασία  DEM που

Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα ακόλουθα :

 1. Πληθυσμιακά Δεδομένα Απογραφών
 2. Οδικό δίκτυο
 3. Χρήσεις Γης 1991 (Πίνακες)
 4. Χρήσεις Γης 2000 (Αρχεία .shp και πίνακες)
 5. Χρήσεις Γης 2006
 6. Χρήσεις Γης 2012
 7. Διοικητικά Όρια
 8. Σημειακά δεδομένα Οικισμών
 9. Σημειακά δεδομένα στάσεων αστικών συγκοινωνιών
 10. Δημιουργία δεδομένων
 11. DEM περιοχής μελέτης

Οι χρήσεις Γης με βάση το πρόγραμμα CORINE για το έτος 2006 . Το παρόν αποτελεί στιγμιότυπο από το λογισμικό Qgis.© Συνεισφέροντες του OpenStreetMap

 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η απάντηση σε αυτό που είναι ευρέως γνωστό για τους περισσότερους κατοίκους ότι δηλαδή στον δήμο Θέρμης ο οικισμός με την μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι η πρωτεύουσα, η Θέρμη ενώ οι υπόλοιπες περιοχές και κυρίως η δημοτική ενότητα Βασιλικών έχουν παραμείνει σε μία στάσιμη ή και σε χειρότερη κατάσταση

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΙΚΑΡΙΑ

Η περιοχή μελέτης είναι το νησί της Ικαρίας, το οποίο βρίσκεται στα ανατολικά σύνορα της χώρας και αποτελεί μεγάλο τουριστικό πόλο έλξης, για Έλληνες αλλά και ξένους.

Το αντικείμενο μελέτης είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο νησί και η έλξη που αυτές δημιουργούν στους τουρίστες. Καθώς και πώς η ιστορία της περιοχής και το φυσικό της κάλος έλκουν και αυτά με την σειρά τους τους πιθανούς επισκέπτες.

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η δημιουργία ενός χάρτη που θα περιέχει πληροφορία που θα αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του νησιού, τις παραλίες του, τα αξιοθέατά του και τις διαδρομές στο ορεινό τμήμα του, και στο τέλος να μπορούν μέσα από αυτές τις πληροφορίες να απαντηθούν ερωτήματα που μπορεί να έχουν άνθρωποι που θέλουν να επισκεφθούν το νησί.

 

 

Κάποια από τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:

 • Το οδικό δίκτυο της περιοχής
 • Το σύνολο των οικισμών της
 • Οι παραλίες του νησιού
 • Τα αξιοθέατα (το κάστρο, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κλπ)
 • Οι στάσεις των λεωφορείων
 • Τα δάση του νησιού
 • Το ανάγλυφο της περιοχής ως υπόβαθρο του χάρτη

Το λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση της μελέτης είναι το ανοιχτό λογισμικό QGIS στην έκδοση 2.18.24. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν πάρθηκαν από την ανοιχτή πλατφόρμα OpenStreetMap.

Παρακάτω ακολουθεί ένας πρώτος χάρτης και δεν αποτελεί το τελικό προϊόν

Τουριστικό χάρτης της νήσου Ικαρίας