ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ

Εισαγωγή

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, τις συνιστώσες του φαινομένου, το χρονικό διάστημα εμφάνισης τους, το διασυνοριακό χαρακτήρα τους καθώς και από την αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στον αέρα και στον θαλάσσιο στον χώρο της Ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα της Ηπείρου μελετήθηκαν μέσω των ΣΓΠ και των site Copernicus και Emodnet. Μια απ’τις δραστηριότητες αυτές είναι η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων μέσω γεωτρήσεων και χρήση των ‘airguns’, που επιδρούν στην βιοποικιλότητα και στο θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς οδηγούν τα θαλάσσια είδη σε αφανισμό. Επιπλέον αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης στην περιοχή είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που έχει ως επίπτωση την διάβρωση, η οποία φέρει κίνδυνο στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με την Unesco συνδέονται με την πρόβλεψη και διαχείριση των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, με σκοπό την προστασία της.

Continue reading “ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ”

Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Περιοχή μελέτης είναι η περιφερειακή ενότητα Σερρών και αντικείμενο αυτής η σχέση του οδικού δικτύου της περιοχής με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτή.

Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθούν οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες της περιοχής σε σχέση με υπάρχον οδικό δίκτυο και το κατά πόσο επηρεάζονται από αυτό.

Κάποια δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση του θέματος είναι:

  • Το οδικό δίκτυο
  • Το ανάγλυφο
  • Οι θέσεις σταθμών εναλλακτικής ενέργειας
  • Οι θέσεις των προστατευόμενων περιοχών
  • Τα αστικά κέντρα και οι οικισμοί

Το λογισμικό υλοποίησης της μελέτης είναι το περιβάλλον ανοιχτού κώδικα QGIS, ενώ και τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν διανέμονται όλα δωρεάν από πηγές όπως European Environment Agency, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και άλλα.

Οδικό δίκτυο και περιβάλλον στην Π.Ε. Σερρών