ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ

Εισαγωγή

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, τις συνιστώσες του φαινομένου, το χρονικό διάστημα εμφάνισης τους, το διασυνοριακό χαρακτήρα τους καθώς και από την αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στον αέρα και στον θαλάσσιο στον χώρο της Ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα της Ηπείρου μελετήθηκαν μέσω των ΣΓΠ και των site Copernicus και Emodnet. Μια απ’τις δραστηριότητες αυτές είναι η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων μέσω γεωτρήσεων και χρήση των ‘airguns’, που επιδρούν στην βιοποικιλότητα και στο θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς οδηγούν τα θαλάσσια είδη σε αφανισμό. Επιπλέον αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης στην περιοχή είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που έχει ως επίπτωση την διάβρωση, η οποία φέρει κίνδυνο στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με την Unesco συνδέονται με την πρόβλεψη και διαχείριση των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, με σκοπό την προστασία της.

Continue reading “ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ”

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που χρήζει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος πολιτισμός, παρουσιάζοντας διάφορες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας αλλά και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα επικύρωσε την Σύμβαση- Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές με τον Νόμο 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/15-4-1994). Στα πλαίσια του μαθήματος με τίτλο «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών», γίνεται η μελέτη των δεδομένων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες EMODnet και Copernicus για την κλιματική αλλαγή και τις κλιματικές επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το QGIS.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όσον αφορά την εκπόνηση της εργασίας, πάρθηκε η απόφαση να δουλέψουμε ως ομάδα.

Ονοματεπώνυμα φοιτητών                    ΑΕΜ                                   Περιοχή Μελέτης

Κούφας Ιωάννης                                       5606                                    Π. Θεσσαλίας

Χαϊδαλή Νικολέτα                                     5601                                    Π. Βορείου Αιγαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μία από τις δεκατρείς περιφέρειες της Ελλάδας και διοικητικά καλύπτει το βορειοανατολικό τεταρτημόριο του αρχιπελάγους του Αιγαίου. Αποτελείται απο 5 περιφερειακές ενότητες (Λέσβου, Λήμνου, Ικαρίας, Σάμου και Χίου) και έδρα της είναι η Μυτιλήνη. Παρά τον νησιωτικό της χαρακτήρα χαρακτηρίζεται από μεγάλο ποσοστό ορεινών εκτάσεων.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ199.231
ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ3.847 χλμ2
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ10.608 χλμ2
ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ1.477 χλμ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Kαταγραφή των αποτελεσμάτων από την κλιματική αλλαγή στις περιοχές μας
 • Αναγνώριση των δεικτών Emodnet και των δεικτών Copernicus
 • Καταγραφή των φάρων
 • Αναγνώριση πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. φάρους)
 • Χαρτογραφική απόδοση της πολιστικής κληρονομίας(π.χ. αρχαιολογικοί χώροι)

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΓΠ

 • Η χαρτογραφική απεικόνιση του θέματος θα γίνει σε περιβάλλον QGIS
 • Xρήση εργαλείου buffer zone για τον υπολογισμό της θαλάσσιας έκτασης
 • Χρήση εργαλείου χωρικής ανάλυσης Point sampling tool
 • Χρήση εργαλείου Clip για την αποκοπή δεδομένων

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Χαρτογραφική απόδοση της πολιστικής κληρονομίας στις περιοχές μελέτης μας (π.χ. μνημεία από αρχαιολογικούς χώρους, φάρους
 • Δημιουργία συγκριτικού πίνακα μεταξύ των δύο περιοχών
 • Δημιουργία λίστας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις περιοχές μας
 • Δημιουργία πίνακα που περιγράφει τα δεδομένα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

http://geodata.gov.gr/

https://emodnet.ec.europa.eu/en

https://www.copernicus.eu/en

https://el.wikipedia.org

http://www.faroi.com/

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚO ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

Η πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης έχει μία ιδιαίτερα μεγάλη έκταση. Αρχαιολογικοί χώροι από τη Μινωική εποχή αλλά και τη νεότερη ιστορία της Κρήτης συναντώνται σε όλη την έκταση της ακτογραμμής της, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει πληθώρα οικοτόπων και προστατευόμενων περιοχών. Η κλιματική αλλαγή και τα έντονα φυσικά και καιρικά φαινόμενα που προκαλεί απειλούν σημαντικά το πολιτιστικό απόθεμα της Κρήτης. Στη συγκεκριμένη εργασία με τη χρήση του λογισμικού QGIS, θα γίνει σύνδεση συγκεκριμένων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της Π. Κρήτης.

Observed climate-related impacts:

 • Impacts on biodiversity, including for example loss of species
 • Impacts on biodiversity, including for example loss of habitats
 • Landscape changes
 • Impacts on scenic beauty

Climate-related elements:

 • Sea level rise
 • Drought frequency and severity
 • Flood intensity and frequency
 • Extreme temperature events
Παράκτιο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα Π. Κρήτης

Από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τo πιο σημαντικό αντίκτυπο στο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα της Κρήτης έχει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

Σκοπός & Στόχος –> με τη χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και του λογισμικού QGIS να γίνει η καταγραφή του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της παράκτιας περιοχής της Κρήτης και η σύνδεση της πληροφορίας που υπάρχει με την κλιματική αλλαγή έτσι ώστε να επιτευχθεί η γνώση και η καταγραφή των κινδύνων της.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

 • Clip
 • Βuffer
 • Point sampling tool

Η περιφέρεια της Κρήτης στις αρχές του 2021 ολοκλήρωσε τη Μελέτη του “Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κρήτης”  η  η οποία αποτελεί τη στρατηγική για την αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής, με βασικό στόχο τη μείωση της ευπάθειας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη θωράκισή της έναντι αυτής. Μέσα σε αυτή αναλύεται και η τρωτότητα του πολιτιστικού αποθέματος της περιφέρειας στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

 • Καταγραφή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγή
 • Καταγραφή του παράκτιου πολιτιστικού αποθέματος
 • Καταγραφή του παράκτιου φυσικού αποθέματος
 • Σύνδεση των παραπάνω

https://www.crete.gov.gr/pepska/

https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/#!/

http://geodata.gov.gr/dataset

https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/