ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ

Εισαγωγή

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, τις συνιστώσες του φαινομένου, το χρονικό διάστημα εμφάνισης τους, το διασυνοριακό χαρακτήρα τους καθώς και από την αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στον αέρα και στον θαλάσσιο στον χώρο της Ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα της Ηπείρου μελετήθηκαν μέσω των ΣΓΠ και των site Copernicus και Emodnet. Μια απ’τις δραστηριότητες αυτές είναι η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων μέσω γεωτρήσεων και χρήση των ‘airguns’, που επιδρούν στην βιοποικιλότητα και στο θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς οδηγούν τα θαλάσσια είδη σε αφανισμό. Επιπλέον αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης στην περιοχή είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που έχει ως επίπτωση την διάβρωση, η οποία φέρει κίνδυνο στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με την Unesco συνδέονται με την πρόβλεψη και διαχείριση των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, με σκοπό την προστασία της.

Continue reading “ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ”

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής της περιφέρειας Ηπείρου

Εισαγωγή

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, τις συνιστώσες του φαινομένου, το χρονικό διάστημα εμφάνισης τους, το διασυνοριακό χαρακτήρα τους καθώς και από την αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Λόγω των δραστηριοτήτων παρατηρείται περιβαλλοντική επιβάρυνση, αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι κλιματικές επιπτώσεις επηρεάζουν την οικονομία, το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής.

Στην περιφέρεια Ηπείρου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους συνδέονται με την μείωση υπόγειων αποθεμάτων, την αύξηση της διείσδυσης του θαλασσινού νερού λόγω μειωμένης φυσικής απορροής ρύπανσης των παράκτιων υγροτοπων και ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

Τα δημογραφικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας Ηπείρου είναι τα εξής:

 • Πληθυσμός 620.545 (απογραφή 2011)
 • Χερσαια εκταση 9.153 τ.χλμ
 • Θαλάσσια εκταση 18487 τ.χλμ
 • Μήκος ακτογραμμής 1.500 χλμ

Εικόνα 1: Χάρτης με γεωγραφικά χαρακτηριστικά περιφέρειας Ηπείρου.

Σκοπός και στόχοι:

 • Αναζήτηση γεωγραφικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών περιοχής
 • Αναζήτηση και αναγνώριση κλιματικών επιπτώσεων στο παράκτιο φυσικό ή πολιτιστικό απόθεμα στις πηγές δεδομένων Copernicus και Emodnet
 • Καταγραφή κλιματικών επιπτώσεων
 • Αναγνώριση και χαρτογραφική αναπαράσταση κλιματικών επιπτώσεων σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς 

Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής

 • Μείωση στην αγροτική παραγωγή και στο δασικό περιβάλλον
 • Μείωση ταχύτητας ανέμου
 • Αύξηση ξηρασίας και μείωση βροχόπτωσης
 • Άνοδος στάθμης της θάλασσας
 • Επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα

Κατηγορίες δεδομένων EMODnet

 • Human activities
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Bathymetry
 • Seabed habitats

Δείκτες copernicus

 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Οξυγόνο
 • Θερμοκρασία
 • Υψος της θαλάσσιας επιφάνειας
 • Αλατότητα
 • Άνεμος

Εργαλεία ΣΓΠ

Το λογισμικό είναι το QGIS και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξης:

 • Clip (αποκοπή δεδομένων της περιοχή μελέτης) 
 • Buffer και Difference (δημιουργία θαλάσσιας έκτασης)
 • Point sampling tool (εργαλείο χωρικής ανάλυσης)

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Χαρτογραφική απόδοση κλιματικών επιπτώσεων σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Δημιουργία λίστας επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής της περιοχής μελέτης
 • Δημιουργία πίνακα περιγραφής δεδομένων των φαινομένων

Πηγές:

https://emodnet.ec.europa.eu

https://www.copernicus.eu/

https://www.statistics.gr