ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υπερκατανάλωσης προϊόντων του πρωτογενή τομέα, της αλόγιστης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και την αύξηση του πληθυσμού της γης, υποβαθμίστηκε το φυσικό περιβάλλον και έγινε μεταβολή του παγκοσμίου κλίματος, προκαλώντας την λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Λόγω της ύπαρξης πολυπλοκότητας στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικών και κοινωνικών συστημάτων και του κλιματικού συστήματος, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν και να περιγραφούν πλήρως και άμεσα οι επιπτώσεις από μια κλιματική αλλαγή. Στην παρούσα εργασία λοιπόν, αναλύονται οι επιπτώσεις αυτές για το παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της Περιφέρεια της Πελοποννήσου  και μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίων (GIS), αποδίδονται οι  θέσεις ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ή πολιτιστικής σημασίας της Περιφέρειας οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι παραπάνω διαδικασίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός διαδικτυακού χάρτη για το σύνολο του παράκτιου φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος που εντοπίστηκε, προσφέροντας ένα μέσο ενημέρωσης των πολιτών. Παράλληλα, ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τις πιθανές επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν, θα υποστηρίξει τους αρμόδιους φορείς στη λήψη αποφάσεων για μέτρα προστασίας στις εντοπισμένες θέσεις.

Continue reading “ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”

ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ

Εισαγωγή

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, τις συνιστώσες του φαινομένου, το χρονικό διάστημα εμφάνισης τους, το διασυνοριακό χαρακτήρα τους καθώς και από την αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στον αέρα και στον θαλάσσιο στον χώρο της Ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα της Ηπείρου μελετήθηκαν μέσω των ΣΓΠ και των site Copernicus και Emodnet. Μια απ’τις δραστηριότητες αυτές είναι η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων μέσω γεωτρήσεων και χρήση των ‘airguns’, που επιδρούν στην βιοποικιλότητα και στο θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς οδηγούν τα θαλάσσια είδη σε αφανισμό. Επιπλέον αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης στην περιοχή είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που έχει ως επίπτωση την διάβρωση, η οποία φέρει κίνδυνο στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με την Unesco συνδέονται με την πρόβλεψη και διαχείριση των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, με σκοπό την προστασία της.

Continue reading “ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ”

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ομάδα Εργασίας: Ιωαννίδου Κωνσταντίνα,Παντελίδης Παναγιώτης

Περίληψη

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και μάλιστα παρουσιάζει στασιμότητα ως προς την πορεία επίτευξης στόχων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις αυτής. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται η συλλογή και διαχείριση γεωγραφικών στοιχείων μέσω του λογισμικού QGIS για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής και συγχρόνως αναγνωρίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μελέτης. Σε στάδια της εργασίας καθορίζονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν και το εύρος των χρηστών τέτοιων εφαρμογών. Τέλος, αποδίδεται η συνολική προσέγγιση των βάσεων δεδομένων και των χαρτών που προκύπτουν μέσω των ΣΓΠ για την πραγμάτευση του θέματος.

Continue reading “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της Περιφέρειας Κρήτης

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της Περιφέρειας Κρήτης. Γίνεται μια περιγραφή της περιοχής μελέτης, των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της και του κλίματός της. Εξετάζεται η τρωτότητά των παράκτιων περιοχών της στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και στην διάβρωση, τις σημαντικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιφέρεια. Για τους σκοπούς της εργασίας δημιουργείται ένας θεματικός χάρτης με τη χρήση του λογισμικού QGIS και ένας διαδικτυακός. Τέλος, παρουσιάζονται πίνακες που περιέχουν τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τους φάρους των πιο ευάλωτων περιοχών.

Λέξεις – Κλειδιά:

Κλιματική αλλαγή, Περιφέρεια Κρήτης, άνοδος στάθμης θάλασσας, GIS, χάρτης

Continue reading “Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της Περιφέρειας Κρήτης”

ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΆΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΌ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΑΠΌΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ

1: ΠΕΡΊΛΗΨΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που χρήζει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος πολιτισμός. Όσον αφορά, την Ευρώπη, αν δεν αναλάβουμε άμεσα δράση το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο με πολλές καταστροφές σε κοινωνικό , οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Έτσι στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών», έγινε η μελέτη των δεδομένων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες EMODnet και Copernicus για την κλιματική αλλαγή και τις κλιματικές επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα. Σε πρώτο στάδιο γίνεται μία περιγραφή των περιοχών μελέτης μας (Π. Θεσσαλίας και Π. Βορείου Αιγαίου), όπου παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για τις περιφέρειες αυτές, καθώς και το πώς επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Στο σημείο αυτό έγινε υπολογισμός μέσω του QGIS, τόσο της χερσαίας όσο και της θαλάσσιας έκτασης αλλά και της ακτογραμμής. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση που αφορά τους φάρους,  τις περιοχές Natura 2000 και τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, με στόχο την χαρτογραφική τους αποτύπωση. Επίσης , έγινε μία καταγραφή σε μορφή πίνακα για τους φάρους των περιοχών μας και τους ξεχωρίσαμε σε χερσαίους και θαλάσσιους. Τελικός στόχος της εργασίας μας ήταν η κατασκευή ενός χάρτη, όπου αναφέρουμε αναλυτικά , όλα τα στάδια για το πώς φορτώθηκαν όλα τα απαιραίτητα shapefiles , προκειμένου να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Λέξεις κλειδιά: κλιματική αλλαγή, επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, φυσικές καταστροφές, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς,τρωτότητα, φάροι, περιοχές Natura 2000, χαρτογραφική απόδοση

Continue reading “ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΆΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΌ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΑΠΌΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ”

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

1: ΠΕΡΊΛΗΨΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που χρήζει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος πολιτισμός. Όσον αφορά, την Ευρώπη, αν δεν αναλάβουμε άμεσα δράση το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο με πολλές καταστροφές σε κοινωνικό , οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Έτσι στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών», έγινε η μελέτη των δεδομένων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες EMODnet και Copernicus για την κλιματική αλλαγή και τις κλιματικές επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα. Σε πρώτο στάδιο γίνεται μία περιγραφή των περιοχών μελέτης μας (Π. Θεσσαλίας και Π. Βορείου Αιγαίου), όπου παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για τις περιφέρειες αυτές, καθώς και το πώς επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Στο σημείο αυτό έγινε υπολογισμός μέσω του QGIS, τόσο της χερσαίας όσο και της θαλάσσιας έκτασης αλλά και της ακτογραμμής. Στη συνέχεια, γίνεται μία παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, που αφορά τους φάρους,  τις περιοχές Natura 2000 και τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, με στόχο την χαρτογραφική τους αποτύπωση. Επίσης , έγινε μία καταγραφή σε μορφή πίνακα για τους φάρους των περιοχών μας και τους ξεχωρίσαμε σε χερσαίους και θαλάσσιους. Τελικός στόχος της εργασίας μας ήταν η κατασκευή ενός χάρτη, όπου αναφέρουμε αναλυτικά , όλα τα στάδια για το πώς φορτώθηκαν όλα τα απαιραίτητα shapefiles , προκειμένου να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Λέξεις κλειδιά: κλιματική αλλαγή, επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, φυσικές καταστροφές, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μνημεία πολιτιστικής κληρονομίας, φάροι, περιοχές Natura 2000, χαρτογραφική απόδοση

Continue reading “Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που χρήζει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος πολιτισμός, παρουσιάζοντας διάφορες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας αλλά και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα επικύρωσε την Σύμβαση- Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές με τον Νόμο 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/15-4-1994). Στα πλαίσια του μαθήματος με τίτλο «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών», γίνεται η μελέτη των δεδομένων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες EMODnet και Copernicus για την κλιματική αλλαγή και τις κλιματικές επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το QGIS.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όσον αφορά την εκπόνηση της εργασίας, πάρθηκε η απόφαση να δουλέψουμε ως ομάδα.

Ονοματεπώνυμα φοιτητών                    ΑΕΜ                                   Περιοχή Μελέτης

Κούφας Ιωάννης                                       5606                                    Π. Θεσσαλίας

Χαϊδαλή Νικολέτα                                     5601                                    Π. Βορείου Αιγαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μία από τις δεκατρείς περιφέρειες της Ελλάδας και διοικητικά καλύπτει το βορειοανατολικό τεταρτημόριο του αρχιπελάγους του Αιγαίου. Αποτελείται απο 5 περιφερειακές ενότητες (Λέσβου, Λήμνου, Ικαρίας, Σάμου και Χίου) και έδρα της είναι η Μυτιλήνη. Παρά τον νησιωτικό της χαρακτήρα χαρακτηρίζεται από μεγάλο ποσοστό ορεινών εκτάσεων.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ199.231
ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ3.847 χλμ2
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ10.608 χλμ2
ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ1.477 χλμ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Kαταγραφή των αποτελεσμάτων από την κλιματική αλλαγή στις περιοχές μας
 • Αναγνώριση των δεικτών Emodnet και των δεικτών Copernicus
 • Καταγραφή των φάρων
 • Αναγνώριση πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. φάρους)
 • Χαρτογραφική απόδοση της πολιστικής κληρονομίας(π.χ. αρχαιολογικοί χώροι)

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΓΠ

 • Η χαρτογραφική απεικόνιση του θέματος θα γίνει σε περιβάλλον QGIS
 • Xρήση εργαλείου buffer zone για τον υπολογισμό της θαλάσσιας έκτασης
 • Χρήση εργαλείου χωρικής ανάλυσης Point sampling tool
 • Χρήση εργαλείου Clip για την αποκοπή δεδομένων

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Χαρτογραφική απόδοση της πολιστικής κληρονομίας στις περιοχές μελέτης μας (π.χ. μνημεία από αρχαιολογικούς χώρους, φάρους
 • Δημιουργία συγκριτικού πίνακα μεταξύ των δύο περιοχών
 • Δημιουργία λίστας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις περιοχές μας
 • Δημιουργία πίνακα που περιγράφει τα δεδομένα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

http://geodata.gov.gr/

https://emodnet.ec.europa.eu/en

https://www.copernicus.eu/en

https://el.wikipedia.org

http://www.faroi.com/

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚO ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

Η πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης έχει μία ιδιαίτερα μεγάλη έκταση. Αρχαιολογικοί χώροι από τη Μινωική εποχή αλλά και τη νεότερη ιστορία της Κρήτης συναντώνται σε όλη την έκταση της ακτογραμμής της, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει πληθώρα οικοτόπων και προστατευόμενων περιοχών. Η κλιματική αλλαγή και τα έντονα φυσικά και καιρικά φαινόμενα που προκαλεί απειλούν σημαντικά το πολιτιστικό απόθεμα της Κρήτης. Στη συγκεκριμένη εργασία με τη χρήση του λογισμικού QGIS, θα γίνει σύνδεση συγκεκριμένων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της Π. Κρήτης.

Observed climate-related impacts:

 • Impacts on biodiversity, including for example loss of species
 • Impacts on biodiversity, including for example loss of habitats
 • Landscape changes
 • Impacts on scenic beauty

Climate-related elements:

 • Sea level rise
 • Drought frequency and severity
 • Flood intensity and frequency
 • Extreme temperature events
Παράκτιο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα Π. Κρήτης

Από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τo πιο σημαντικό αντίκτυπο στο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα της Κρήτης έχει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

Σκοπός & Στόχος –> με τη χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και του λογισμικού QGIS να γίνει η καταγραφή του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της παράκτιας περιοχής της Κρήτης και η σύνδεση της πληροφορίας που υπάρχει με την κλιματική αλλαγή έτσι ώστε να επιτευχθεί η γνώση και η καταγραφή των κινδύνων της.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

 • Clip
 • Βuffer
 • Point sampling tool

Η περιφέρεια της Κρήτης στις αρχές του 2021 ολοκλήρωσε τη Μελέτη του “Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κρήτης”  η  η οποία αποτελεί τη στρατηγική για την αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής, με βασικό στόχο τη μείωση της ευπάθειας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη θωράκισή της έναντι αυτής. Μέσα σε αυτή αναλύεται και η τρωτότητα του πολιτιστικού αποθέματος της περιφέρειας στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

 • Καταγραφή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγή
 • Καταγραφή του παράκτιου πολιτιστικού αποθέματος
 • Καταγραφή του παράκτιου φυσικού αποθέματος
 • Σύνδεση των παραπάνω

https://www.crete.gov.gr/pepska/

https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/#!/

http://geodata.gov.gr/dataset

https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/

Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

EIΣΑΓΩΓΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που χρήζει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος πολιτισμός, παρουσιάζοντας διάφορες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας αλλά και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα επικύρωσε την Σύμβαση- Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές με τον Νόμο 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/15-4-1994). Στα πλαίσια του μαθήματος με τίτλο «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών», γίνεται η μελέτη των δεδομένων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες EMODnet και Copernicus για την κλιματική αλλαγή και τις κλιματικές επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το QGIS.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όσον αφορά την εκπόνηση της εργασίας, πάρθηκε η απόφαση να δουλέψουμε ως ομάδα.

Ονοματεπώνυμα φοιτητών                    ΑΕΜ                                   Περιοχή Μελέτης

Κούφας Ιωάννης                                      5606                                    Π. Θεσσαλίας

Χαϊδαλή Νικολέτα                                    5601                                   Π. Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία Π. Θεσσαλίας

Είναι μία κυρίως ορεινή Περιφέρεια , . Αποτελείται από απέραντες γεωργικές εκτάσεις για αυτό άλλωστε και οι κάτοικοί της τρέφονται κυρίως από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Χωρίζεται σε 5 περιφερειακές ενότητες (Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα , Μαγνησία και Σποράδες)

Πληθυσμός (ΕΛΣΤΑΤ 2011)732.762
Land Area14.071  χλμ²
Marine Area9.056   χλμ²
Costal Length543,70 χλμ.

 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 •       Kαταγραφή των αποτελεσμάτων από την κλιματική αλλαγή στις περιοχές μας
  • Άνοδος στάθμης της θάλασσας, η οποία θα επηρεάσει τις ακτές  με διάβρωση, αλλά  και παρείσδυση του αλμυρού ύδατος
  • Οικονομικές καταστροφές, καθώς πλήττεται ο πρωτογενής τομέας παραγωγής αλλά και ο τουρισμός
  • Αλλοίωση της βιοποικιλότητας της θαλάσσιας πανίδας, λόγω  της αύξησης του επιπέδου του διοξειδίου του άνθρακα, η οποία προβλέπει την πρόκληση μία οικολογικής διαταραχής εξ αιτίας της μείωσης του pH
  • Εμφάνιση ορισμένων φυσικών καταστροφών καθορίζεται από κλιματολογικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η βροχόπτωση. (πυρκαγιές πλημμύρες, κ.τ.λ. ). Αυτό οδηγεί  στην υποβάθμιση των δασών και των δασικών εκτάσεών
 •         Αναγνώριση των δεικτών Emodnet και των δεικτών Copernicus στην περιοχή

               Oι κατηγορίες Emodnet είναι                       Οι δείκτες Copernicus που παρουσιάζονται είναι    

                                 Biology                                                              Αλατότητα

                                 Geology                                                            Θερμοκρασία

                                 Human activities                                              Πλαγκτόν

                                 Seabed Habitat                                               Οξυγόνο

                                                                                                            Διοξείδιο του άνθρακα

                                                                                                            Ύψος της επιφάνειας της θάλασσας

 •   Καταγραφή των φάρων στην περιοχή μας
Εικ.Φάρος ¨Τρικέρι¨ Μαγνησία                                
   Εικ. Φάρος ¨Πάπας¨ στην Ικαρία

 

 •              Αναγνώριση πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές μας (π.χ. φάρους)
 •            Χαρτογραφική απόδοση της πολιστικής κληρονομίας στις περιοχές μελέτης μας (π.χ. μνημεία από αρχαιολογικούς χώρους, φάρους )

   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΓΠ

 • Η χαρτογραφική απεικόνιση του θέματος θα γίνει σε περιβάλλον QGIS
 • Xρήση εργαλείου buffer zone για τον υπολογισμό της θαλάσσιας έκτασης
 • Χρήση εργαλείου χωρικής ανάλυσης Point sampling tool
 • Clip – αποκοπή δεδομένων για τη περιοχή μελέτης 

    ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Χαρτογραφική απόδοση της πολιστικής κληρονομίας στις περιοχές μελέτης μας (π.χ. μνημεία από αρχαιολογικούς χώρους, φάρους
 • Δημιουργία συγκριτικού πίνακα μεταξύ των δύο περιοχών.
 • Δημιουργία λίστας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις περιοχές μας
 • Δημιουργία πίνακα που περιγράφει τα δεδομένα

    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

H κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει η χώρα μας με σημαντικές συνέπειες στο φυσικό της περιβάλλον και στο πολιτιστικό της απόθεμα. Σκοπός της παρούσας μελέτης, που γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος “εφαρμογές συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών”,είναι ο προσδιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Τα δεδομένα αποκτήθηκαν από τους ιστότοπους emodnet και copernicus. Ο χάρτης κατασκευάστηκε με την βοήθεια του προγράμματος QGIS.

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 199.231
ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ: 3.847 χλμ2
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ: 10.608 χλμ2
ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ: 1.477 χλμ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ EMODNET

 • Biology
 • Bathymetry
 • Chemistry
 • Geology
 • Human activities
 • Seabed habitats

ΔΕΙΚΤΕΣ COPERNICUS

 • Θερμοκρασία
 • Πλαγκτόν
 • Αλατότητα
 • Οξυγόνο
 • Ύψος επιφάνειας της θάλασσας

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Επιπτώσεις στον τουρισμό/οικονομία
 • Επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα
 • Αύξηση φυσικών καταστροφών
 • Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
 • Αλλαγές στην συχνότητα, την κατεύθυνση και την ένταση του ανέμου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

https://emodnet.ec.europa.eu/en#

https://www.copernicus.eu/en

https://el.wikipedia.org/

https://geodata.gov.gr/en/

https://www.statistics.gr/

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής της περιφέρειας Ηπείρου

Εισαγωγή

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, τις συνιστώσες του φαινομένου, το χρονικό διάστημα εμφάνισης τους, το διασυνοριακό χαρακτήρα τους καθώς και από την αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Λόγω των δραστηριοτήτων παρατηρείται περιβαλλοντική επιβάρυνση, αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι κλιματικές επιπτώσεις επηρεάζουν την οικονομία, το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής.

Στην περιφέρεια Ηπείρου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους συνδέονται με την μείωση υπόγειων αποθεμάτων, την αύξηση της διείσδυσης του θαλασσινού νερού λόγω μειωμένης φυσικής απορροής ρύπανσης των παράκτιων υγροτοπων και ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

Τα δημογραφικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας Ηπείρου είναι τα εξής:

 • Πληθυσμός 620.545 (απογραφή 2011)
 • Χερσαια εκταση 9.153 τ.χλμ
 • Θαλάσσια εκταση 18487 τ.χλμ
 • Μήκος ακτογραμμής 1.500 χλμ

Εικόνα 1: Χάρτης με γεωγραφικά χαρακτηριστικά περιφέρειας Ηπείρου.

Σκοπός και στόχοι:

 • Αναζήτηση γεωγραφικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών περιοχής
 • Αναζήτηση και αναγνώριση κλιματικών επιπτώσεων στο παράκτιο φυσικό ή πολιτιστικό απόθεμα στις πηγές δεδομένων Copernicus και Emodnet
 • Καταγραφή κλιματικών επιπτώσεων
 • Αναγνώριση και χαρτογραφική αναπαράσταση κλιματικών επιπτώσεων σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς 

Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής

 • Μείωση στην αγροτική παραγωγή και στο δασικό περιβάλλον
 • Μείωση ταχύτητας ανέμου
 • Αύξηση ξηρασίας και μείωση βροχόπτωσης
 • Άνοδος στάθμης της θάλασσας
 • Επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα

Κατηγορίες δεδομένων EMODnet

 • Human activities
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Bathymetry
 • Seabed habitats

Δείκτες copernicus

 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Οξυγόνο
 • Θερμοκρασία
 • Υψος της θαλάσσιας επιφάνειας
 • Αλατότητα
 • Άνεμος

Εργαλεία ΣΓΠ

Το λογισμικό είναι το QGIS και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξης:

 • Clip (αποκοπή δεδομένων της περιοχή μελέτης) 
 • Buffer και Difference (δημιουργία θαλάσσιας έκτασης)
 • Point sampling tool (εργαλείο χωρικής ανάλυσης)

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Χαρτογραφική απόδοση κλιματικών επιπτώσεων σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Δημιουργία λίστας επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής της περιοχής μελέτης
 • Δημιουργία πίνακα περιγραφής δεδομένων των φαινομένων

Πηγές:

https://emodnet.ec.europa.eu

https://www.copernicus.eu/

https://www.statistics.gr