ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ομάδα Εργασίας: Ιωαννίδου Κωνσταντίνα,Παντελίδης Παναγιώτης

Περίληψη

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και μάλιστα παρουσιάζει στασιμότητα ως προς την πορεία επίτευξης στόχων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις αυτής. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται η συλλογή και διαχείριση γεωγραφικών στοιχείων μέσω του λογισμικού QGIS για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής και συγχρόνως αναγνωρίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μελέτης. Σε στάδια της εργασίας καθορίζονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν και το εύρος των χρηστών τέτοιων εφαρμογών. Τέλος, αποδίδεται η συνολική προσέγγιση των βάσεων δεδομένων και των χαρτών που προκύπτουν μέσω των ΣΓΠ για την πραγμάτευση του θέματος.

Continue reading “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”

ΟΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ,ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,TΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ 2

ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΣΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (@kasoumik), ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (@vkstamat), ΣΑΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (@vasilikisp)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, μελετήθηκε και καταγράφηκε ο υποθαλάσσιος θησαυρός των θαλασσών της Ελλάδας. Κατά την διεκπεραίωση της εργασίας, μελετήθηκαν οι προστατευόμενες περιοχές των Ζωνών Ποσειδωνίας και Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και του Νοτίου Αιγαίου .Πιο συγκεκριμένα,αφού εντοπίστηκαν οι ακριβείς θέσεις των ΖΠ και των ΕΑΧ έγινε η καταμέτρηση των επιμέρους χαρακτηριστικών τους όπως ειναι το εμβαδόν, το μήκος της ακτογραμμής κτλ των ζωνών αυτών.Καταληκτικά,προέκυψε ένας ενιαίος χάρτης με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Continue reading “ΟΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ,ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,TΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ”

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Λυγούρας Γεώργιος, Μπούκου Βασιλική, Στόγιου Ραφαέλα-Παναγιώτα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, μελετήθηκε, καταγράφηκε και αναδείχθηκε ο υποθαλάσσιος πλούτος των θαλασσών, στον  ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα, το έργο της ομάδας ήταν σχετικό με τις Ζώνες Ποσειδωνίας (ΖΠ) και τους Ενάλιους Αρχαιολογικούς χώρους (ΕΑΧ) της Ελλάδας.  Οι περιοχές μελέτης που ανατέθηκαν στην ομάδα ήταν οι εξής πέντε Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και  Βορείου Αιγαίου. Στόχος της εργασίας ήταν η δημιουργία μίας χωρικής βάσης δεδομένων που θα περιέχει τις περιοχές ΖΠ και ΕΑΧ, η μελέτη των χαρακτηριστικών τους, η ανάδειξή τους, η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικών με την διαχείρισή τους και η απεικόνισή τους σε διαδικτυακό χάρτη (web map), για την ευκολότερη επαφή των χρηστών με τις περιοχές αυτές και την αποδοτική κατανόηση των κινδύνων που αυτές αντιμετωπίζουν (περιβαλλοντικά και διαχειριστικά).

Continue reading “ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ”

Ζώνες Ποσειδωνίας Λέσβου

Ποσειδωνία η ωκεάνιος είναι είδος θαλάσσιου φανερόγαμου(ανώτερο φυτό), ενδημικό στη Μεσόγειο Θάλασσα και συναντάται με τη μορφή υποθαλάσσιων λιβαδιών. Καλύπτει περίπου το 1-2% της συνολικής επιφάνειας της Μεσογείου. Τα λιβάδια της αποτελούν οικοτόπους με θεμελιώδη ρόλο στη διατήρηση της υγείας και παραγωγικότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς ποικιλία φυτών και ζώων, ’’κατοικούν’’, ζουν και αναπαράγονται σε αυτά. Ως ‘’ δάση’’ δεσμεύουν άνθρακα από την ατμόσφαιρα και ταυτοχρόνως μέσω των ριζωμάτων και των φύλλων τους αποτρέπουν την διάβρωση των ακτών. Είναι επομένως καταφανής η σημασία της χαρτογράφησης τους για τη διατήρηση της ισορροπίας στο περιβάλλον.

Ποσειδωνία η ωκεάνιος

Το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει τις εν λόγω περιοχές ως προστατευόμενες και έχει θεσπίσει αντίστοιχους νόμους. Το πλήθος των ΦΕΚ/2019 που αναφέρονται στην περιοχή μελέτης είναι 2 και αφορούν την ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου Μυτιλήνης και της Λουτρόπολης Θερμής. Αναλυτικότερα, αξιοποιήθηκε πληροφορία από τα αποσπάσματα χαρτών των αντίστοιχων ΦΕΚ, βυθομετρικές πληροφορίες από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, όπως ψηφιακό μοντέλο βυθού, ισοβαθείς καμπύλες, ακτογραμμή, και τον φορέα Open Street Maps. Το τελικό αποτέλεσμα προέκυψε μετά τις απαραίτητες μετατροπές των διαφορετικών προβολικών συστημάτων των επιπέδων πληροφορίας που χρησιμοποιήθηκαν, ώστε η τελική πληροφορία να βρίσκεται στο ίδιο σύστημα(WGS 84) και την προσθήκη της απαραίτητης θεματικής πληροφορίας. Όλες οι παραπάνω διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν σε περιβάλλον GIS.

Ζώνη 068(Ευρύτερη Περιοχή Αεροδρομίου)-Ενδεικτικός Χάρτης
Ζώνη 069(Λουτρόπολη Θερμής) – Ενδεικτικός Χάρτης

Στοιχεία που εξήχθησαν από το τελικό προϊόν για τις περιοχές ενδιαφέροντος:

Πλήθος Λιμενικών Αρχών: 2

Μήκος Ακτογραμμής Ζώνων Ποσειδωνίας: 29032.7 μέτρα

Έκταση Ζώνων Ποσειδωνίας: 21.2 τετρ.χλμ.

Άποψη Ζώνων Ποσειδωνίας Λέσβου σε περιβάλλον Google Earth