ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υπερκατανάλωσης προϊόντων του πρωτογενή τομέα, της αλόγιστης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και την αύξηση του πληθυσμού της γης, υποβαθμίστηκε το φυσικό περιβάλλον και έγινε μεταβολή του παγκοσμίου κλίματος, προκαλώντας την λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Λόγω της ύπαρξης πολυπλοκότητας στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικών και κοινωνικών συστημάτων και του κλιματικού συστήματος, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν και να περιγραφούν πλήρως και άμεσα οι επιπτώσεις από μια κλιματική αλλαγή. Στην παρούσα εργασία λοιπόν, αναλύονται οι επιπτώσεις αυτές για το παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της Περιφέρεια της Πελοποννήσου  και μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίων (GIS), αποδίδονται οι  θέσεις ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ή πολιτιστικής σημασίας της Περιφέρειας οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι παραπάνω διαδικασίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός διαδικτυακού χάρτη για το σύνολο του παράκτιου φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος που εντοπίστηκε, προσφέροντας ένα μέσο ενημέρωσης των πολιτών. Παράλληλα, ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τις πιθανές επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν, θα υποστηρίξει τους αρμόδιους φορείς στη λήψη αποφάσεων για μέτρα προστασίας στις εντοπισμένες θέσεις.

Continue reading “ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”

Κλιματική Αλλαγή και Ανθεκτικότητα του Παράκτιου Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος

Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας βρίσκεται στην θάλασσα. Εκτός από σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της, το παράκτιο ή ενάλιο περιβάλλον έχει αποτελέσει διαχρονικά το φυσικό πεδίο για τις ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. εμπόριο, μεταφορές, κατασκευές), που συνεχίζουν να αφήνουν τα ίχνη τους ως ορόσημα στον χώρο και στον χρόνο. Παράλληλα, ο ίδιος ο τόπος εμπλουτίζεται με άυλα χαρακτηριστικά (όπως προφορικός λόγος, μουσική κ.α.) που εκτείνονται σε πολλές περιπτώσεις πέρα από τα σαφώς εντοπισμένα γεωγραφικά όρια.

Η εξέλιξη του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο, που περιγράφεται πλέον και ως κλιματική κρίση (λόγω της ανάγκης για τη διαχείρισή της), επηρεάζει τόσο την οικονομία (ως μια πτυχή των ανθρώπινων κοινωνιών) όσο και το φυσικό ή το πολιτιστικό απόθεμα ενός τόπου (είτε ως περιβάλλον είτε ως επιμέρους στοιχείο για τις κάθε είδους ανθρώπινες δραστηριότητες), διαπερνώντας τα όποια διοικητικά (διεθνή ή εθνικά) όρια.

Στους θεματικούς δείκτες της UNESCO (και σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει ο OHE για την βιώσιμη ανάπτυξη), συμπεριλαμβάνεται μια διακριτή ενότητα για την ανθεκτικότητα του πολιτιστικού αποθέματος στα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η λεγόμενη κλιματική κρίση. Οι συγκεκριμένοι δεικτες παρέχουν ένα μέσο για την αξιολόγηση του ρόλου και της συνεισφοράς του πολιτισμού στην βιωσιμότητα του πλανήτη, εστιάζοντας στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά τόσο ως θεωρούμενου μοχλού για την βιώσιμη ανάπτυξη όσο και ως διακριτού στόχου για την ίδια την διαφύλαξή της.

Στο πλαίσιο του μαθήματος με τίτλο «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών» για την φετινή χρονιά (2021-22) οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν μια εργασία με θέμα τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή για το παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα των περιφερειών της ελληνικής επικράτειας.

Παρουσίαση του θέματος