ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ – ΛΑΔΑΔΙΚΑ: ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ GIS

Μετά την αναλυτική παρουσίαση που έγινε στην προηγούμενη σελίδα, για τα γενικά και ιστορικά στοιχεία της πόλης της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα της περιοχής μελέτης μας, στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτημάτων που μας τέθηκαν, όπως απαντήθηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού ArcMap.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1º

Ποιά είναι η έκταση που καταλαμβάνει η πόλη της Θεσσαλονίκης, σήμερα και ποιά ήταν αυτή που καταλάμβανε το 1915; Ποιά είναι τα αντίστοιχα εμβαδά τους (σε τ.μ.);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η έκταση που καταλαμβάνει η πόλη της Θεσσαλονίκης (ο Καποδιστριακός δήμος της Θεσσαλονίκης) είναι 19.100.728 τ.μ. και αντίστοιχα η έκταση που καταλαμβάνει η παλιά πόλη της Θεσσαλονίκης το 1915 είναι 2.794.684 τ.μ. Ο υπολογισμός καθώς και οι χάρτες με τις εκτάσεις έγινε στο πρόγραμμα ArcMap.

Α1Χάρτης 1 Όρια Δήμου Θεσσαλονίκης 2015
Α2Χάρτης 2 Όρια Θεσσαλονίκης 1915

 ΕΡΩΤΗΜΑ 2º

Ποιά είναι η έκταση που καταλαμβάνει η περιοχή μελέτης; Ποιό είναι το εμβαδόν της; Σε τι ποσοστό της έκτασης της Θεσσαλονίκης του 2015 και του 1915 αντιστοιχεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η περιοχή μελέτης μας ορίζεται από τους δρόμους Κουντουργίωτου, Λεωφόρο Νίκης, Ελευθέριου Βενιζέλου, Εγνατία, Λέοντος Σοφού και Σαλαμίνος. Η έκταση που καταλαμβάνει υπολογίστηκε στα 176.901 τ.μ. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 0.92% της πόλης της Θεσσαλονίκης το 2015 και σε ποσοστό 6.32% της πόλης της Θεσσαλονίκης το 1915.

Α3Χάρτης 3 Περιοχή μελέτης

ΕΡΩΤΗΜΑ 3º

Πόσα είναι τα σημεία ενδιαφέροντος (σύμφωνα με τα δεδομένα στο geodata.gov.gr) που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός των τειχών και εντός της περιοχής μελέτης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην περιοχή του Δήμου της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν 1928 σημεία ενδιαφέροντος. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης του 1915 βρέθηκαν 713 σημεία ενδιαφέροντος και στην περιοχή μελέτης μας 89.

Α4Χάρτης 4 Σημεία ενδιαφέροντος Δήμου Θεσσαλονίκης 2015

Α5Χάρτης 5 Σημεία ενδιαφέροντος Θεσσαλονίκης 1915
Α6Χάρτης 6 Σημεία ενδιαφέροντος Περιοχής μελέτης

ΕΡΩΤΗΜΑ 4º

Σε ποιές θεματικές ενότητες μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τα σημεία ενδιαφέροντος; Πόσα είναι τα σημεία ενδιαφέροντος ανά θεματική ενότητα (στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός των τειχών και εντός της περιοχής μελέτης);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι θεματικές ενότητες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατηγοριοποίηση των σημείων ενδιαφέροντος και στις τρείς περιοχές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1 Θεματικές ενότητες κατηγοροιοποίησης σημείων ενδιαφέροντοςpinakas1

Το σύνολο των σημείων για την κάθε θεματική ενότητα υπολογίστηκε με την χρήση των ερωτημάτων στο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα είναι τα εξής.

Πίνακας 2 Σύνολο σημείων ενδιαφέροντος για κάθε θεματική ενότηταpinakas2
Χάρτης 7 Σημεία ενδιαφέροντος Δήμου Θεσσαλονίκης κατηγοροποιημένα  σε θεματικές ενότητες
Χάρτης 8 Σημεία ενδιαφέροντος Θεσσαλονίκης 1915 κατηγοροποιημένα σε θεματικές ενότητες
Χάρτης 9 Σημεία ενδιαφέροντος στην Περιοχή μελέτης 
κατηγοροιοποιημένα σε θεματικές ενότητες

ΕΡΩΤΗΜΑ 5º

Ποια από το σύνολο των σημείων ενδιαφέροντος υπήρχαν και το 1915; Ποια απ’ αυτά βρίσκονται εντός των τειχών και εντός της περιοχής μελέτης; Υπολογίστε τις πυκνότητες σημείων ενδιαφέροντος για τις εκτάσεις εντός των τειχών, στην περιοχή μελέτης και για τις δυο χρονολογικές περιόδους (1915, 2015).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έπειτα από ιστορική αναζήτηση βρήκαμε για τα σημεία ενδιαφέροντος ποια υπήρχαν το 1915 και ποια φτιάχτηκαν μετέπειτα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα αποτελέσματα.

Πίνακας 3 Σημεία ενδιαφέροντος πριν και μετά το 1915pinakas3

Από όλα λοιπόν τα σημεία βρέθηκε ότι μόνο τα 335 υπήρχαν το 1915 στην τωρινή περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από αυτά τα 228 βρίσκονται μέσα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και μόνο 50 στην περιοχή μελέτης μας.

Οι ζητούμενες πυκνότητες φαίνονται στον αντίστοιχο πίνακα. Η μονάδα μέτρησης είναι σημείο ενδιαφέροντος/τ.χλμ.

Πίνακας 4 Πυκνότητες σημείων ενδιαφέροντος πριν και μετά το 1915pinakas4
Α10Χάρτης 10 Σημεία ενδιαφέροντος Θεσσαλονίκης 1915 και 2015
Α11Χάρτης 11 Σημεία ενδιαφέροντος παλιάς πόλης Θεσσαλονίκης 1915 και  2015
Χάρτης 12 Σημεία ενδιαφέροντος Περιοχής μελέτης 1915 και 2015

ΕΡΩΤΗΜΑ 6º

Ποιά είναι τα τμήματα των δρόμων (κάθε είδους) που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός των τειχών και εντός της περιοχής μελέτης (σύμφωνα με τα δεδομένα από το OpenStreetMap); Ποιό είναι το συνολικό μήκος των παραπάνω τμημάτων των δρόμων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τον υπολογισμό του συνολικού μήκους των δρόμων που βρίσκονται στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της παλιάς Θεσσαλονίκης  και στην περιοχή μελέτης, δημιουργήθηκε για κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις διαφορετικό επίπεδο που περιλάμβανε τα ζητούμενα οδικά τμήματα.

Πίνακας 5 Μήκος οδικού δικτύουpinakas5
Χάρτης 13 Οδικό δίκτυο Δήμου Θεσσαλονίκης 2015
Α14Χάρτης 14 Οδικό δίκτυο Θεσσαλονίκης 1915
Α15Χάρτης 15 Οδικό δίκτυο Περιοχής μελέτης

ΕΡΩΤΗΜΑ 7º

Σε ποιές θεματικές ενότητες μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τα τμήματα δρόμων; Ποιό είναι το συνολικό μήκος ανά θεματική ενότητα (στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός των τειχών και εντός της περιοχής μελέτης);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι θεματικές ενότητες που μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε οδικό δίκτυο φαίνονται παρακάτω. Η κατηγοριοποίηση έγινε σύμφωνα με το πεδίο του attribute table που λέγεται typos.

1.αυτοκινητόδρομος με τον κωδικό 0

2.ποδηλατόδρομος με τον κωδικό 1

3.πεζόδρομος με τον κωδικό 2

4.σιδηρόδρομος με τον κωδικό 3

5.μετρό με τον κωδικό 4

6.μη κατηγοριοποιημένο οδικό δίκτυο με τον κωδικό 5

Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου για κάθε θεματική ενότητα φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 6 Μήκος οδικού δικτύου ανά κατηγορίαpinakas6
Α16Χάρτης 16 Κατηγοροιοποιημένο οδικό δίκτυο Δήμου Θεσσαλονίκης 2015
Α17Χάρτης 17 Κατηγοροιοποιημένο οδικό δίκτυο Θεσσαλονίκης 1915
Α18Χάρτης 18 Κατηγοροιοποιημένο οδικό δίκτυο Περιοχής μελέτης

ΕΡΩΤΗΜΑ 8º

Ποιές είναι οι επιφάνειες που καταλαμβάνουν α) οι δομημένοι χώροι (μεμονωμένα κτίρια ή οικοδομικά τετράγωνα) και β) οι ανοιχτοί χώροι (δρόμοι και πλατείες) εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός των τειχών και στην περιοχή μελέτης (σύμφωνα με τα δεδομένα από το OpenStreetMap);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τον υπολογισμό των δομημένων χώρων κάναμε την παραδοχή ότι θα είναι τα οικοδομικά τετράγωνα. Για τους ανοιχτούς χώρους κάναμε την παραδοχή ότι θα είναι οι δρόμοι και τα πάρκα-πλατείες. Ο υπολογισμός των εμβαδών σε τ.μ. φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 7 Εμβαδόν Δομημένων και Αδόμητων χώρωνpinakas7
Χάρτης 19 Δομημένοι και Αδόμητοι χώροι Δήμου Θεσσαλονίκης 2015
Χάρτης 20 Δομημένοι και Αδόμητοι χώροι Θεσσαλονίκης 1915
Χάρτης 21 Δομημένοι και Αδόμητοι χώροι Περιοχής μελέτης

ΕΡΩΤΗΜΑ 9º

Ποιά είναι σήμερα και ποιά ήταν το 1915 τα συνολικά εμβαδά των στεγασμένων χώρων εντός των τειχών και στην περιοχή μελέτης; (θεωρήστε ότι ο μέσος όρος των αριθμών ορόφων ανά μονάδα εμβαδού δομημένου χώρου εντός των τειχών, σήμερα είναι 3,75 και το 1915 ήταν 1,25).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τον υπολογισμό των εμβαδών των στεγασμένων χώρων εντός των τειχών και στην περιοχή μελέτης χρησιμοποιήσαμε το εμβαδό των στεγασμένων χώρων το οποίο το πολλαπλασιάσαμε με τον δοσμένο συντελεστή για κάθε περιοχή.

Πίνακας 8 Εμβαδόν στεγασμένων χώρων 1915 και 2015σδφαεφ

Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της εργασίας μας.