Αποτελέσματα

Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης από την χρονική περίοδο 1915 έως και σήμερα 2015Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης από την χρονική περίοδο 1915 έως και σήμερα 2015 – Historic Center of Thessaloniki from the period 1915 to date 2015 (5/5)
Τέλος η παραπάνω αναλυτική μελέτη θα τεκμηριωθεί με τη δημιουργία θεματικών χαρτών και πληροφοριακών πινάκων γιατί θεωρήθηκε ότι η πληθώρα των πληροφοριών αυτών θα γίνει ευκολότερα κατανοητή με αυτό τον τρόπο.

1. Η έκταση που καταλαμβάνει η πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα και αυτή που καταλάμβανε το 1915.Τα αντίστοιχα εμβαδά τους (σε τ.μ.) / The extend that covers the city of Thessaloniki today and the 1915.Theirs area (in sq.m.)

Περιοχές/Cities Εμβαδόν (τετ.χλμ)/Area(square km)
Θεσσαλονίκη (Σήμερα) /Thessaloniki (today) 19,151
Θεσσαλονίκη (1915) /Thessaloniki(1915) 2,92

Χάρτης Θεσσαλονίκης 2015 / Map of Thessaloniki 2015
thess2015

Χάρτης Θεσσαλονίκης 1915 / Map of Thessaloniki 1915
thess1915

2.Η έκταση που καταλαμβάνει η περιοχή μελέτης.Το εμβαδόν της.

Περιοχές/Cities Εμβαδόν (τετ.χλμ)/Area(square km) Area(ha)
Θεσσαλονίκη (Σήμερα) /Thessaloniki (today) 19,151 1915,1
Θεσσαλονίκη (1915) /Thessaloniki(1915) 2,92 292
Περιοχή Μελέτης/Study area 0,2221 22,21

Χάρτης Περιοχή μελέτης/ Map of the Study Area
perioxh meleths

3.Tα σημεία ενδιαφέροντος (σύμφωνα με τα δεδομένα στο geodata.gov.gr) που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός των τειχών και εντός της περιοχής μελέτης/Points of interest (according to the data in geodata.gov.gr) located within the boundaries of the Municipality of Thessaloniki, within the city walls and within the study area.

Ο αριθμός των σημείων ενδιαφέροντος σε κάθε περιοχή αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα και η κατανομή τους παρουσιάζεται αναλυτικά στους τρεις θεματικούς χάρτες.

Περιοχές/Cities Σημεία ενδιαφέροντος/Points of interest
Θεσσαλονίκη (Σήμερα) /Thessaloniki (today) 1928
Θεσσαλονίκη (1915) /Thessaloniki(1915) 746
Περιοχή Μελέτης/Study area 34

Χάρτης Θεσσαλονίκης 1915 με τα σημεία ενδιαφέροντος/Map of the Thessaloniki 1915-2015 with points of interest
shmeia endiaferontos 1915

Χάρτης έντασης για τη Θεσσαλονίκη του 1915 των σημείων ενδιαφέροντος/ Heatmap of Thessaloniki 1915ενταση 1915

Χάρτης Θεσσαλονίκης 2015 με τα σημεία ενδιαφέροντος/Map of the Thessaloniki 1915-2015 with points of interest
shmeia endiaferontos 2015
Χάρτης Περιοχή μελέτης με τα σημεία ενδιαφέροντος/ Map of the Study Area with points of interest
shmeia endiaferontos perioxh

Χάρτης έντασης για τη περιοχή μελέτης των σημείων ενδιαφέροντος/ Heatmap of Study Areaενταση περιοχη

4. Oı θεματικές ενότητες για τα σημεία ενδιαφέροντος και πόσα ανά θεματική ενότητα (στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός των τειχών και εντός της περιοχής μελέτη)/ The thematic categories may the points of interest(within the limits of Municipality of Thessaloniki, the walls and the study area.

Επειδή μόνο η κατανομή στο χώρο των σημείων ενδιαφέροντος δεν είναι αρκετή γίνεται παράλληλα και μια κατηγοριοποίηση τους  σε θεματικές ενότητες.
Μαζί με κάθε θεματικό χάρτη παρατίθεται και αναλυτικός πίνακας με τον αριθμό των σημείων ενδιαφέροντος ανά θεματική ενότητα.

Περιοχές/Cities Σημεία ενδιαφέροντος/Points of interest
Θεσσαλονίκη (Σήμερα) /Thessaloniki (today) 1928
Θεσσαλονίκη (1915) /Thessaloniki(1915) 746
Περιοχή Μελέτης/Study area 34

Χάρτης Θεσσαλονίκης 2015 με τα σημεία ενδιαφέροντος/Map of the Thessaloniki 2015 with points of interest
shmeia endiaferontos thess2015

Περιοχές/Cities Σημεία ενδιαφέροντος/Points of interest Θεματική ενότητα / Thematic Category Αριθμός σημείων/Number of Points
Θεσσαλονίκη (Σήμερα) /Thessaloniki (today) 1928 4η Εφορία 257
9η Εφορία 23
Αξιοθέατα 6
Δημόσια Τάξη 15
Δημόσιες Υπηρεσίες 64
Δημόσιοι χώροι 74
Διοικητικές υπηρεσίες 92
Εκπαίδευση 353
ΕΥΑΘ 110
Θρησκεία 48
ΙΣΤ Εφορία 2
Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 12
Ξενοδοχεία 56
Πιάτσες Ταξί 19
Πολιτισμός 86
Πρεσβείες 26
Υγεία 519
Χώροι Στάθμευσης 65
Χώροι Συγκέντρωσης Σεισμού 101


Χάρτης Θεσσαλονίκης 1915 με τα σημεία ενδιαφέροντος/Map of the Thessaloniki 1915 with points of interest
shmeia endiaferontos thess1915

Περιοχές/Cities Σημεία ενδιαφέροντος/Points of interest Θεματική ενότητα / Thematic Category Αριθμός σημείων/Number of Points
Θεσσαλονίκη (1915) /Thessaloniki(1915) 746 4η Εφορία 164
9η Εφορία 22
Αξιοθέατα 4
Δημόσια Τάξη 5
Δημόσιες Υπηρεσίες 28
Δημόσιοι χώροι 21
Διοικητικές υπηρεσίες 45
Εκπαίδευση 78
ΕΥΑΘ 37
Θρησκεία 16
ΙΣΤ Εφορία 2
Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 3
Ξενοδοχεία 43
Πιάτσες Ταξί 6
Πολιτισμός 45
Πρεσβείες 21
Υγεία 151
Χώροι Στάθμευσης 35
Χώροι Συγκέντρωσης Σεισμού 20

Χάρτης Περιοχή μελέτης με τα σημεία ενδιαφέροντος/ Map of the Study Area with points of interest
shmeia endiaferontos perioxh melehs

Περιοχές/Cities Σημεία ενδιαφέροντος/Points of interest Θεματική ενότητα / Thematic Category Αριθμός σημείων/Number of Points
Περιοχή Μελέτης/Study Area 34 4η Εφορία 3
9η Εφορία 2
Αξιοθέατα 1
Δημόσιοι χώροι 2
Εκπαίδευση 2
ΕΥΑΘ 2
Θρησκεία 2
Πιάτσες Ταξί 1
Πολιτισμός 2
Πρεσβείες 1
Υγεία 15
Χώροι Συγκέντρωσης Σεισμού 1


5.Tο σύνολο των σημείων ενδιαφέροντος που υπήρχαν το 1915 εντός των τειχών και εντός της περιοχής μελέτης. Οι πυκνότητες σημείων ενδιαφέροντος/Τhe points of interest has been existed 1915.

 

Περιοχές/Cities Σημεία ενδιαφέροντος/Points of interest Υπήρχαν/Has been existed Πυκνότητα (σημεία/τετ.χλμ)/Density (points/square km)
Θεσσαλονίκη (Σήμερα) /Thessaloniki (today) 1928 48 2,506
Θεσσαλονίκη (1915) /Thessaloniki (1915) 746 28 9,589
Περιοχή Μελέτης/Study area 34 10 45,025
Σύνολο/Total 2708 86 57,120

Χάρτης Περιοχή μελέτης 1915-2015 με τα σημεία ενδιαφέροντος/ Map of the Study Area 1915-2015 with points of interest
shmeia 1915-2015 perioxh meleths

Χάρτης Περιοχή μελέτης 1915-2015 με τα σημεία ενδιαφέροντος και τα σημεία μεγάλης ιστορικής σημασίας/ Map of the Study Area 1915-2015 with points of interest and points with great historical significanceσημεια περιοχης

Χάρτης Περιοχής Εντός των Τειχών 1915-2015 με τα σημεία ενδιαφέροντος/ Map of the area within the walls 1915-2015 with points of interestshmeia 1915-2015
Χάρτης Θεσσαλονίκης 1915-2015 με τα σημεία ενδιαφέροντος/Map of the Thessaloniki 1915-2015 with points of interest
shmeia 1915-2015 ola

6.Tα τμήματα των δρόμων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός των τειχών και εντός της περιοχής μελέτης (σύμφωνα με τα δεδομένα από το OpenStreetMap).Tο συνολικό μήκος των τμημάτων των δρόμων/The road’s parts within the limits of Municipality of Thessaloniki, the walls and the study area (according to the data from OpenStreetMap).The cumulative length of road’s parts.

Τα τμήματα των δρόμων όπως αυτά βρίσκονται σε κάθε πριοχή αλλά και το συνολικό τους μήκος σε χλμ παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Περιοχές/Cities Τμήματα δρόμων/Roads of part’s Συνολικό μήκος τμημάτων δρόμων (χλμ)/ Cumulative length of roads (Km)
Θεσσαλονίκη (Σήμερα) /Thessaloniki (today) 3.510 494,792
Θεσσαλονίκη (1915) /Thessaloniki(1915) 999 88,816
Περιοχή Μελέτης/Study area 59 5,048
Σύνολο/Total 4.568 588,656

Χάρτης Περιοχή μελέτης μετά τμήματα δρόμων/ Map of the Study Area with road’s parts
dromoi perioxh
Χάρτης Θεσσαλονίκης 1915 μετά τμήματα δρόμων/Map of the Thessaloniki 1915 with road’s parts
dromoi 1915
Χάρτης Θεσσαλονίκης 2015 μετά τμήματα δρόμωνς/Map of the Thessaloniki 2015 with road’s parts
dromoi 2015

7. Θεματικές ενότητες των τμημάτων δρόμων.Το συνολικό μήκος ανά θεματική ενότητα (στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός των τειχών και εντός της περιοχής μελέτης)/Τhematic categories of the road’s parts.The cumulative length per thematic category (within the limits of Municipality of Thessaloniki, the walls and the study area)

Η κατηγοριοποίηση των δρόμων όπως και με τα σημεία ενδιαφέροντος έγινε σε θεματικές ενότητες με βάση το είδος του δρόμου. Για κάθε περιοχή και για κάθε κατηγορία δρόμου αναγράφεται αναλυτικά το συνολικό μήκος που αυτό έχει σε χλμ.

Περιοχές/Cities Τμήματα δρόμων/Roads of part’s
Θεσσαλονίκη (Σήμερα) /Thessaloniki (today) 3.510
Θεσσαλονίκη (1915) /Thessaloniki(1915) 999
Περιοχή Μελέτης/Study area 59
Σύνολο/Total 4.568


Χάρτης Περιοχή μελέτης με τα τμήματα δρόμων/ Map of the Study Area with road’s parts
dromoi perioxh meleths

Περιοχές/Cities Τμήματα δρόμων/Roads of part’s Θεματική Ενότητα/Thematic Category Συνολικό μήκος/Total length
Περιοχή Μελέτης/Study area 59 cydeway 0,093
footway 0,567
path 0,368
pedestrian 0,744
residential 2,367
secondary 0,572
secondary_link 0,035
service 0,053
steps 0,033
tertiary 0,052
trunk 0,164


Χάρτης Θεσσαλονίκης 1915 με τα τμήματα δρόμων/Map of the Thessaloniki 1915 with road’s parts
dromoithess1915

Περιοχές/Cities Τμήματα δρόμων/Roads of part’s Θεματική Ενότητα/Thematic Category Συνολικό μήκος/Total length
Θεσσαλονίκη (1915) /Thessaloniki(1915) 999 cydeway 0,985
footway 3,231
path 0,421
pedestrian 10,517
primary 3,384
primary_link 0,142
residential 43,982
road 0,016
secondary 11,559
secondary_link 0,167
service 2,310
steps 1,581
tertiary 4,883
track 0,080
trunk 5,325
trunk_limk 0,233


Χάρτης Θεσσαλονίκης 2015 με τα τμήματα δρόμων/Map of the Thessaloniki 2015 with road’s parts
dromoithess2015

Περιοχές/Cities Τμήματα δρόμων/Roads of part’s Θεματική Ενότητα/Thematic Category Συνολικό μήκος/Total length
Θεσσαλονίκη (Σήμερα) /Thessaloniki (today) 3510 cydeway 10,662
footway 6,298
living_street 0,887
motorway 0,351
path 6,781
pedestrian 22,794
primary 32,787
primary_link 0,627
rail 30,201
residential 229,558
road 0,016
secondary 40,960
secondary_link 1,038
service 20,891
steps 2,501
subway 8,131
tertiary 37,340
tertiary_link 0,075
track 0,910
trunk 36,729
trunk_link 2,351
unclassified 2,9048.Οι επιφάνειες που καταλαμβάνουν α) οι δομημένοι χώροι (μεμονωμένα κτίρια ή οικοδομικά τετράγωνα) και β) οι ανοιχτοί χώροι (δρόμοι και πλατείες) εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός των τειχών και στην περιοχή μελέτης (σύμφωνα με τα δεδομένα από το OpenStreetMap)/Τhe extends of a) structured spaces (buildings or blocks) and b) open spaces (roads and parks) within the limits of Municipality of Thessaloniki, the walls and the study area (according to the data of OpenStreetMap).

Ως δομημένοι χώροι θεωρήθηκαν τα οικοδομικά τετράγωνα και τα μεμονομένα κτίρια ενώ ως ανοιχτοί χώροι τα πάρκα, οι πλατίες και οι δρόμοι οι οποίοι ως γνωστόν καταλαβάνουν κάπιο χώρο (πλάτος).

Περιοχές/Cities Εμβαδό Δομημένων Χώρων (τετ. χλμ.)/Built Area (square Km) Εμβαδό Ανοιχτών Χώρων (τετ. χλμ.)/ Open Spaces Area (square Km)
Θεσσαλονίκη (Σήμερα) /Thessaloniki (today) 10,703 8,464
Θεσσαλονίκη (1915) /Thessaloniki(1915) 1,151 1,495
Περιοχή Μελέτης/Study area 0,087 0,102

Χάρτης Περιοχή μελέτης / Map of the Study Area
domhmenoi adomhtoi perioxh meleths
Χάρτης Θεσσαλονίκης 1915 /Map of the Thessaloniki 1915
domhmenoi adomhtoi 1915
Χάρτης Θεσσαλονίκης 2015 /Map of the Thessaloniki 2015
domhmenoi adomhtoi 2015

9.Τα συνολικά εμβαδά των στεγασμένων χώρων εντός των τειχών και στην περιοχή μελέτης(σήμερα και το 1915) (θεωρούσαμε ότι ο μέσος όρος των αριθμών ορόφων ανά μονάδα εμβαδού δομημένου χώρου εντός των τειχών, σήμερα είναι 3,75 και το 1915 ήταν 1,25)/The cumulative areas of covered spaces within the walls and the study today and 1915 ( the number of floors per area’s unit of structured space within the walls, today is 3,75 and on 1915 was 1,25).

Για τον υπολογισμό του εμβαδού των σταγασμένων χώρων χρησιμοποιήσαμε το εμβαδό των δομημένων χώρων όπως αυτό υπολογίστικε. Το εβαδό αυτό πολλαπλασιάστηκε με έναν συντελεστή ανάλογα με την χρονική περίοδο (2015 και 1915).
Για τον συντελεστή θεωρήσαμε ότι ο μέσος όρος των αριθμών ορόφων ανά μονάδα εμβαδού δομημένου χώρου εντός των τειχών, σήμερα είναι 3,75 και το 1915 ήταν 1,25 οπότε και η τιμή του συντελεστή είναι ίση με 3,75 και 1,25 αντίστοιχα.

Περιοχές/Cities Εμβαδό Στεγασμένων Χώρων 1915 (τετ. χλμ.)/ Built Area 1915 (square Km) Εμβαδό Στεγασμένων Χώρων 2015 (τετ. χλμ.)/ Built Area 2015 (square Km)
Θεσσαλονίκη (1915) /Thessaloniki(1915) 1,439245 4,317735
Περιοχή Μελέτης/Study area 0,109295 0,327885

Κλείνοντας θα πρέπει να πούμε ότι μέσα στο διάστημα των 100 χρόνων έχουν υπάρξει μεγάλες μεταβολές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είναι γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα σημεία ενδιαφέροντος τα οποία και μελετήσαμε αλλά έχουν διατηρηθεί και τα περισσότερα από αυτά των οποίων η ιστορική σημασία είναι τεράστια για τη χώρα μας γεγονός που είναι πολύ ενθαρρυντικό.
Αλλαγές όμως παρατηρούνται στη μορφή αλλά και στον τρόπο δόμησης της περιοχής χαρακτηριστικό παράδειγμα του οποίου είναι η μεταβολή στα εμβαδά των στεγασμένων χώρων μεταξύ των χρονικών περιόδων 1915 και 2015 αλλά και οι μεταβολές στα εμβαδά των δομημένων και ανοικτών χώρων για τι ίδιες χρονιές.

Αρχεία

Perioxi Meleths pointPerioximeletis pointThess2015 roadsperioxhmeleths roadsthess1915 roadsthess2015 Thessaloniki1915 Thessaloniki2015 pointThess1915