ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι συμμετέχοντες ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μια εργασία για επιλεγμένες περιοχές ενδιαφέροντος, με Θέμα “Κλιματική Αλλαγή και Ανθεκτικότητα του Παράκτιου Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος“.

Βάσει των υποβολών που έγιναν και της αξιολόγησης των τεχνικών εκθέσεων που ακολούθησε, την Πέμπτη 27/1 θα παρουσιαστούν οι εργασίες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Μέρος Α’ (12:00 – 13:00)

  1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Ιωαννίδου Κωνσταντίνα, Παναγιώτης Παντελίδης)
  2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Δημητροκάλλη Νικολέτα-Αργυρώ)
  3. CLIMATE CHANGE AND CULTURAL ELEMENT OF THE FRENCH COASTS (Ryckeboer Lucas)
  4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Κουδούνη Ευαγγελία)
  5. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Καρώ Άνθιμος)
  6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Μπάλτα Συμέλα)

Διάλειμμα (13:00 – 13:10)

Μέρος Β’ (13:10 – 13:50)

  1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Παπαδάφου Διαλεκτή)
  2. ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κωνσταντινίδης Πέτρος)
  3. ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ (Καρπουτσή Ιωάννα)
  4. ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΆΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΌ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΑΠΌΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ (Χαϊδαλή Νικολέτα, Κούφας Ιωάννης)

Διευκρινήσεις:

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην αίθουσα (νησίδα) ΗΥ και θα γίνεται ταυτόχρονη αναμετάδοση τόσο σε ΗΥ της νησίδας που θα είναι συνδεδεμένος με προβολικό σύστημα όσο και σε προσωπικούς ΗΥ (μέσω της πλατφόρμας zoom, η οποία θα πρέπει να είναι ήδη εγκατεστημένη με μέριμνα των συμμετεχόντων) .

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίασης σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες μπορούν με δική τους μέριμνα να κάνουν αμοιβαίες αλλαγές και να ενημερώσουν μέσω email (στο paki at ΑΠΘ) για την επιθυμητή αλλαγή, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27/1, στις 11:30.

Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης θα είναι 10′ κατά την οποία θα πρέπε:ι α) να διατυπωθούν με σαφήνεια τα Κεντρικά Σημεία, ο Σκοπός και οι Επιμέρους Στόχοι της μελέτης που έγινε, καθώς και β) να περιγραφεί επαρκώς η σύνδεση των Αποτελεσμάτων με το Θέμα της εργασίας.

Συμμετέχοντες που δεν ολοκλήρωασν την εργασία ή υπέβαλαν εργασία η οποία δεν καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα κριτήρια αξιολόγησης, δεν θα παρουσιάσουν.

Οι βαθμοί του μαθήματος θα ανακοινωθούν από την γραμματεία.