ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΆΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΌ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΑΠΌΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ

1: ΠΕΡΊΛΗΨΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που χρήζει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος πολιτισμός. Όσον αφορά, την Ευρώπη, αν δεν αναλάβουμε άμεσα δράση το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο με πολλές καταστροφές σε κοινωνικό , οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Έτσι στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών», έγινε η μελέτη των δεδομένων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες EMODnet και Copernicus για την κλιματική αλλαγή και τις κλιματικές επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα. Σε πρώτο στάδιο γίνεται μία περιγραφή των περιοχών μελέτης μας (Π. Θεσσαλίας και Π. Βορείου Αιγαίου), όπου παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για τις περιφέρειες αυτές, καθώς και το πώς επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Στο σημείο αυτό έγινε υπολογισμός μέσω του QGIS, τόσο της χερσαίας όσο και της θαλάσσιας έκτασης αλλά και της ακτογραμμής. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση που αφορά τους φάρους,  τις περιοχές Natura 2000 και τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, με στόχο την χαρτογραφική τους αποτύπωση. Επίσης , έγινε μία καταγραφή σε μορφή πίνακα για τους φάρους των περιοχών μας και τους ξεχωρίσαμε σε χερσαίους και θαλάσσιους. Τελικός στόχος της εργασίας μας ήταν η κατασκευή ενός χάρτη, όπου αναφέρουμε αναλυτικά , όλα τα στάδια για το πώς φορτώθηκαν όλα τα απαιραίτητα shapefiles , προκειμένου να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Λέξεις κλειδιά: κλιματική αλλαγή, επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, φυσικές καταστροφές, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς,τρωτότητα, φάροι, περιοχές Natura 2000, χαρτογραφική απόδοση

Continue reading “ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΆΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΌ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΑΠΌΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ”

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που χρήζει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος πολιτισμός, παρουσιάζοντας διάφορες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας αλλά και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα επικύρωσε την Σύμβαση- Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές με τον Νόμο 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/15-4-1994). Στα πλαίσια του μαθήματος με τίτλο «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών», γίνεται η μελέτη των δεδομένων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες EMODnet και Copernicus για την κλιματική αλλαγή και τις κλιματικές επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το QGIS.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όσον αφορά την εκπόνηση της εργασίας, πάρθηκε η απόφαση να δουλέψουμε ως ομάδα.

Ονοματεπώνυμα φοιτητών                    ΑΕΜ                                   Περιοχή Μελέτης

Κούφας Ιωάννης                                       5606                                    Π. Θεσσαλίας

Χαϊδαλή Νικολέτα                                     5601                                    Π. Βορείου Αιγαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μία από τις δεκατρείς περιφέρειες της Ελλάδας και διοικητικά καλύπτει το βορειοανατολικό τεταρτημόριο του αρχιπελάγους του Αιγαίου. Αποτελείται απο 5 περιφερειακές ενότητες (Λέσβου, Λήμνου, Ικαρίας, Σάμου και Χίου) και έδρα της είναι η Μυτιλήνη. Παρά τον νησιωτικό της χαρακτήρα χαρακτηρίζεται από μεγάλο ποσοστό ορεινών εκτάσεων.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ199.231
ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ3.847 χλμ2
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ10.608 χλμ2
ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ1.477 χλμ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Kαταγραφή των αποτελεσμάτων από την κλιματική αλλαγή στις περιοχές μας
 • Αναγνώριση των δεικτών Emodnet και των δεικτών Copernicus
 • Καταγραφή των φάρων
 • Αναγνώριση πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. φάρους)
 • Χαρτογραφική απόδοση της πολιστικής κληρονομίας(π.χ. αρχαιολογικοί χώροι)

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΓΠ

 • Η χαρτογραφική απεικόνιση του θέματος θα γίνει σε περιβάλλον QGIS
 • Xρήση εργαλείου buffer zone για τον υπολογισμό της θαλάσσιας έκτασης
 • Χρήση εργαλείου χωρικής ανάλυσης Point sampling tool
 • Χρήση εργαλείου Clip για την αποκοπή δεδομένων

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Χαρτογραφική απόδοση της πολιστικής κληρονομίας στις περιοχές μελέτης μας (π.χ. μνημεία από αρχαιολογικούς χώρους, φάρους
 • Δημιουργία συγκριτικού πίνακα μεταξύ των δύο περιοχών
 • Δημιουργία λίστας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις περιοχές μας
 • Δημιουργία πίνακα που περιγράφει τα δεδομένα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

http://geodata.gov.gr/

https://emodnet.ec.europa.eu/en

https://www.copernicus.eu/en

https://el.wikipedia.org

http://www.faroi.com/

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

H κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει η χώρα μας με σημαντικές συνέπειες στο φυσικό της περιβάλλον και στο πολιτιστικό της απόθεμα. Σκοπός της παρούσας μελέτης, που γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος “εφαρμογές συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών”,είναι ο προσδιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Τα δεδομένα αποκτήθηκαν από τους ιστότοπους emodnet και copernicus. Ο χάρτης κατασκευάστηκε με την βοήθεια του προγράμματος QGIS.

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 199.231
ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ: 3.847 χλμ2
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ: 10.608 χλμ2
ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ: 1.477 χλμ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ EMODNET

 • Biology
 • Bathymetry
 • Chemistry
 • Geology
 • Human activities
 • Seabed habitats

ΔΕΙΚΤΕΣ COPERNICUS

 • Θερμοκρασία
 • Πλαγκτόν
 • Αλατότητα
 • Οξυγόνο
 • Ύψος επιφάνειας της θάλασσας

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Επιπτώσεις στον τουρισμό/οικονομία
 • Επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα
 • Αύξηση φυσικών καταστροφών
 • Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
 • Αλλαγές στην συχνότητα, την κατεύθυνση και την ένταση του ανέμου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

https://emodnet.ec.europa.eu/en#

https://www.copernicus.eu/en

https://el.wikipedia.org/

https://geodata.gov.gr/en/

https://www.statistics.gr/