Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της Περιφέρειας Κρήτης

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της Περιφέρειας Κρήτης. Γίνεται μια περιγραφή της περιοχής μελέτης, των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της και του κλίματός της. Εξετάζεται η τρωτότητά των παράκτιων περιοχών της στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και στην διάβρωση, τις σημαντικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιφέρεια. Για τους σκοπούς της εργασίας δημιουργείται ένας θεματικός χάρτης με τη χρήση του λογισμικού QGIS και ένας διαδικτυακός. Τέλος, παρουσιάζονται πίνακες που περιέχουν τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τους φάρους των πιο ευάλωτων περιοχών.

Λέξεις – Κλειδιά:

Κλιματική αλλαγή, Περιφέρεια Κρήτης, άνοδος στάθμης θάλασσας, GIS, χάρτης

Continue reading “Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της Περιφέρειας Κρήτης”

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚO ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

Η πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης έχει μία ιδιαίτερα μεγάλη έκταση. Αρχαιολογικοί χώροι από τη Μινωική εποχή αλλά και τη νεότερη ιστορία της Κρήτης συναντώνται σε όλη την έκταση της ακτογραμμής της, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει πληθώρα οικοτόπων και προστατευόμενων περιοχών. Η κλιματική αλλαγή και τα έντονα φυσικά και καιρικά φαινόμενα που προκαλεί απειλούν σημαντικά το πολιτιστικό απόθεμα της Κρήτης. Στη συγκεκριμένη εργασία με τη χρήση του λογισμικού QGIS, θα γίνει σύνδεση συγκεκριμένων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της Π. Κρήτης.

Observed climate-related impacts:

 • Impacts on biodiversity, including for example loss of species
 • Impacts on biodiversity, including for example loss of habitats
 • Landscape changes
 • Impacts on scenic beauty

Climate-related elements:

 • Sea level rise
 • Drought frequency and severity
 • Flood intensity and frequency
 • Extreme temperature events
Παράκτιο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα Π. Κρήτης

Από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τo πιο σημαντικό αντίκτυπο στο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα της Κρήτης έχει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

Σκοπός & Στόχος –> με τη χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και του λογισμικού QGIS να γίνει η καταγραφή του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της παράκτιας περιοχής της Κρήτης και η σύνδεση της πληροφορίας που υπάρχει με την κλιματική αλλαγή έτσι ώστε να επιτευχθεί η γνώση και η καταγραφή των κινδύνων της.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

 • Clip
 • Βuffer
 • Point sampling tool

Η περιφέρεια της Κρήτης στις αρχές του 2021 ολοκλήρωσε τη Μελέτη του “Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κρήτης”  η  η οποία αποτελεί τη στρατηγική για την αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής, με βασικό στόχο τη μείωση της ευπάθειας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη θωράκισή της έναντι αυτής. Μέσα σε αυτή αναλύεται και η τρωτότητα του πολιτιστικού αποθέματος της περιφέρειας στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

 • Καταγραφή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγή
 • Καταγραφή του παράκτιου πολιτιστικού αποθέματος
 • Καταγραφή του παράκτιου φυσικού αποθέματος
 • Σύνδεση των παραπάνω

https://www.crete.gov.gr/pepska/

https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/#!/

http://geodata.gov.gr/dataset

https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η κλιματικά αλλαγή είναι ένα φαινόμενο με επιπτώσεις, οι οποίες είναι φανερές στο παράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον. Η αύξηση της θερμοκρασίας και το λιώσιμο των πάγων οδηγούν στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας, που επιφέρει σοβαρές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα. Στο πλαίσιο του μαθήματος με τίτλο «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών», θα μελετηθούν τα δεδομένα που υπάρχουν στις ιστοσελίδες EMODnet και Copernicus για την κλιματική αλλαγή και οι κλιματικές επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα στην περιφέρεια της Κρήτης. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το QGIS.

Περιφέρεια Κρήτης
Population 623.065
Land Area8.346km2
Marine Area11.163km2
Costal Length 1.272,127km

Observed climate-related impacts:

 • Impacts on biodiversity, including for example loss of species
 • Impacts on biodiversity, including for example loss of habitats
 • Landscape changes
 • Impacts on scenic beauty

EMODnet:

 • Human activities
 • Bathymetry
 • Biology
 • Chemistry
 • Geology
 • Physics

Climate-related elements:

 • Sea level rise
 • Drought frequency and severity
 • Flood intensity and frequency
 • Extreme temperature events

Copernicus:

 • Temperature
 • Current Velocity
 • Salinity
 • Plankton
 • Oxygen
 • Sea surface wave

https://emodnet.ec.europa.eu/

https://resources.marine.copernicus.eu

https://geodata.gov.gr/

https://www.statistics.gr

http://greenagenda.gr/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕΣΠΚΑ)ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΜΕΛΕΤΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)

GIS – ΘΑΝΑΤΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2020-2021

Με αφορμή το έργο «LIQUID STONE LIBATIONS» από την έκθεση WATER WEIGHS, θα είχε ενδιαφέρον να αναλύσω το θέμα που θίγουν οι καλλιτέχνες, από τη σκοπιά του μηχανικού. Το συγκεκριμένο έργο, επηρεασμένο από τη φυσική, την πνευματική και την πολιτισμική διασπορά των ανθρώπων (και τους «Μετανάστες»), ήταν μία τελετουργία για ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Προσωπικά, επέλεξα να δείξω πως με τη χρήση του GIS μπορεί να προσεγγιστεί ένα θέμα σχετικό με το παραπάνω έκθεμα.

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, GIS, μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τον πολιτισμό. Με τη χρήση των GIS γίνεται άμεση σύνδεση των δεδομένων με το χώρο, χρησιμοποιώντας επιφανειακούς, γραμμικούς ή  σημειακούς συμβολισμούς πάνω στο χαρτογραφικό υπόβαθρο, βοηθώντας στην καλύτερη κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης. Το περιβάλλον, οι ανθρώπινες δραστηριότητες και ο πολιτισμός είναι θέματα που συνδέονται άμεσα με το χώρο. Έτσι, η χρήση GIS συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση διάφορων φαινομένων αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τα παραπάνω θέματα.

Με τη χρήση, λοιπόν, του λογισμικού QGIS, μπορούν να παρουσιαστούν οι μετακινήσεις αλλά και οι θάνατοι των μεταναστών στη θάλασσα, στη διάρκεια της μετακίνησής τους από τη χώρα τους στις χώρες της Μεσογείου, μία συγκεκριμένη χρονιά. Το QGIS θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του θεματικού χάρτη, για την  άμεση κατανόηση του φαινομένου αυτού.

Ως δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ο αριθμός των καταγεγραμμένων θανάτων των μεταναστών, γεωγραφικές πληροφορίες όπως οι χώρες προέλευσης, οι χώρες προσέλευσης, κοντινές πόλεις και ονομασίες θαλασσών και πελάγων όπου καταγράφηκαν οι θάνατοι. Ο συμβολισμός θα γίνει με σημειακά σύμβολα για να είναι άμεσα κατανοητό από τον χρήστη το μέγεθος του φαινομένου και να γίνεται η σύγκριση ανά περιοχή της Μεσογείου. Το τελικό προϊόν θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή του, και θα είναι σε ψηφιακή μορφή για να είναι εύκολα προσβάσιμο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ