ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ομάδα Εργασίας: Ιωαννίδου Κωνσταντίνα,Παντελίδης Παναγιώτης

Περίληψη

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και μάλιστα παρουσιάζει στασιμότητα ως προς την πορεία επίτευξης στόχων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις αυτής. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται η συλλογή και διαχείριση γεωγραφικών στοιχείων μέσω του λογισμικού QGIS για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής και συγχρόνως αναγνωρίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μελέτης. Σε στάδια της εργασίας καθορίζονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν και το εύρος των χρηστών τέτοιων εφαρμογών. Τέλος, αποδίδεται η συνολική προσέγγιση των βάσεων δεδομένων και των χαρτών που προκύπτουν μέσω των ΣΓΠ για την πραγμάτευση του θέματος.

Continue reading “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”

Αντίκτυπο κλιματικής αλλαγής στο παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Στα πλαίσια του θέματος, πραγματοποιείται ανάλυση βασικών  στοιχείων πληθυσμού και έκτασης για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω του λογισμικού QGIS ενώ παράλληλα παρουσιάζονται επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βάσει στοιχείων και δεικτών, δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την διαχρονική παρατήρηση τους στις πλατφόρμες  EMODnet και Copernicus. Ένα πρόσφατο παράδειγμα του φαινομένου είναι οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στην περιοχή μελέτης την περίοδο του καλοκαιριού 2021 ενώ παρακάτω στην ιστοσελίδα δίνονται και περαιτέρω πιθανές επιπτώσεις αυτού.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Στοιχεία Πληθυσμού
Γεωχωρικά δεδομένα περιοχής μελέτης

Κατηγορίες δεδομένων EMODnet:

Biology

Human Activities

Chemistry

Geology

ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΓΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΌ ΝΑΥΑΓΊΩΝ ΣΤΗΝ ΘΆΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΡΆΚΤΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΊΑ Σ

Το έκθεμα “From the Belly of  the Worms” αποτελεί αφήγηση μίας αρχαιολόγου η οποία αναλύει έναν από τους κύριους λόγους για τους οποίους αρχαιολογικές ενδείξεις αλλοιώνονται στη θάλασσα. Πρόκειται  δηλαδή για ένα πλάσμα που καταστρέφει ξύλινες επιφάνειες και δυσκολεύοντας το έργο ερευνητών. Μέσω του συγκεκριμένου εκθέματος κατανοείται πως η αφηγήτρια αναλύει τον κύκλο ημερών που εξελίσσεται μέσα σε αυτό το πλάσμα από την στιγμή που την καταπίνει. Αναλύει δηλαδή πως «χάνεται» πληροφορία που για την ίδια αποτελεί σημαντικό εύρημα.
Για την σύνδεση των παραπάνω με τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ) μπορεί να γίνει αναφορά σε χάρτες που διαμορφώνονται με υπόβαθρα περιοχές μελέτης που αφορούν τον εντοπισμό σημείων στην θάλασσα στα οποία υπάρχουν ναυάγια διαφόρων τύπων. Χρήστες των συγκεκριμένων χαρτών μπορούν να είναι φορείς διαχείρισης του φαινομένου ,ερευνητές, το ευρύ κοινό για πληροφόρηση αλλά και εξειδικευμένοι φορείς που μελετούν φαινόμενα αυτού του τύπου μακροπρόθεσμα. Εστιάζοντας στην περιοχή της Γαλλίας ως παράδειγμα, μπορεί να διαμορφωθεί χάρτης στον οποίο να δίνεται η παράκτια ζώνη της χώρας και απεικονίζονται ναυάγια που έχουν εντοπιστεί.
Χάρτης: Ναυάγια στην ευρύτερη περιοχή της Γαλλίας
Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών με την χαρτογραφική απόδοση δίνουν την δυνατότητα παρακολούθησης και εμβάθυνσης σε στοιχεία πολιτισμικού χαρακτήρα ενώ ταυτόχρονα με τον εντοπισμό των ναυαγίων μπορεί να γίνει και καθαρισμός των περιοχών αυτών και βελτίωση των συνθηκών στο θαλάσσιο περιβάλλον και τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό.
Πηγές δεδομένων:
EMODnet : https://www.emodnet-humanactivities.eu/search-results.php?dataname=Ship+Wrecks+%28FR+Shom%29
 EEA: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-2/gis-files/france-shapefile