ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, μελετήθηκαν, καταγράφηκαν και αναδείχθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο παράκτιο, φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα στη περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συγκεκριμένα, το έργο της εργασίας ήταν η συλλογή δεδομένων σχετικά με την περιφέρεια και οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών αλλαγών σε μνημεία ανεκτίμητης πολιτιστικής και κοινωνικής κληρονομιάς. Στόχος της εργασίας ήταν η δημιουργία μίας χωρικής βάσης δεδομένων που θα περιέχει την περιοχή μελέτης, τους φάρους και την ακτογραμμή της, ώστε η μελέτη των χαρακτηριστικών τους, η ανάδειξή τους, η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικών με την διαχείρισή τους και η απεικόνισή τους σε διαδικτυακό χάρτη θα προσέδιδε ευκολότερη επαφή των χρηστών με την περιοχή και την αλλαγή του παράκτιου, φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος λόγω κλίματος και την αποδοτική κατανόηση των κινδύνων που αυτές αντιμετωπίζουν.

Λέξεις κλειδιά: συστήματα γεωγραφικών επιπτώσεων, κλιματικές επιπτώσεις, παράκτιο, φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα, φάρος

Continue reading “ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ”

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Εισαγωγή

Στα πλαίσια του μαθήματος με στόχο τη μελέτη του φυσικού παράκτιου και πολιτιστικού αποθέματος ,ως περιοχή μελέτης ορίστηκε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει 608.18 μόνιμους κατοίκους και γεωγραφικά είναι μία από τις μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας. Επίσης αποτελεί το δευτεροβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που καλύπτει το βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδας, δηλαδή το ανατολικό τμήμα  της Μακεδονίας και ολόκληρη τη Θράκη. Περιλαμβάνει επίσης δύο μεγάλα νησιά του Θρακικού Πελάγους, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη.

Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνει 5 μεγάλες πόλεις της χώρας, την  Αλεξανδρούπολη, τη Κομοτηνή, Τη Δράμα , τη Ξάνθη και τη Καβάλα. Επίσης είναι πλούσια πολιτισμικά καθώς διαθέτει μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους όπως το Κάστρο Παλαιοχωρίου ή «Κάστρο Αλεξάνδρου», τον Πύργο Θυμωνιάς, και της σημαντικής ιστορίας μεγαλιθική πόλη της αρχαίας Ισμάρας.

πληθυσμός608.182
συνολική χερσαία έκταση
14.158 km2
θαλάσσια έκταση:333.52km2
μήκος ακτογραμμής:525.5km

Σκοπός της εργασίας:

    Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση και μελέτη των κλιματολογικών αλλαγών που έχουν προκληθεί στην θαλάσσια έκταση της περιφέρειας επιλογής μας μέσω δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από την πλατφόρμα Emodnet και Copernicus καθώς και τις επιπτώσεις που έχουν προκληθεί στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για παράδειγμα οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η αλιεία, το κολύμπι και η διέλευση των πλοίων είναι σημαντικοί παράγοντες επηρεασμού. Επίσης η υδατοκαλλιέργειες ψαριών αλλά και οστρακοειδών είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα.

Αυτά έχουν ως απόρροια την ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την πρόκληση σημαντικών αλλαγών όπως τη μεταβολή της στάθμης της θάλασσας, της αλατότητας και της θερμοκρασίας της, και άλλες πολλές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την οικονομία, καθώς ο κύκλος ζωής της θάλασσας συνδέεται άρρηκτα με τον άνθρωπο.

Στόχοι :

  • Αρχικά η μελέτη της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων που επιφέρει σε όλους τους τομείς, τόσο στη θαλάσσια έκταση όσο και στην ανθρώπινη ζωή.
  • Θα δημιουργηθεί ένας χάρτης στο Qgis με τα δεδομένα που αφορούν την περιοχή μας, και θα οπτικοποιούν το παραπάνω φαινόμενο αλλά και τη χαρτογραφική αναπαράσταση των μνημείων.
  • Στα πλαίσια του μαθήματος θα γίνει μία μικρή έρευνα για τον πολιτισμό και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μου.

Προτεινόμενα εργαλεία :

  • Clip – αποκοπή δεδομένων για τη περιοχή μελέτης         
  • Buffer -Δημιουργία buffer zone
  • Point sampling tool -εργαλείο χωρικής ανάλυσης(το οποιο συνδιάζει διανυσματική και ψηφιακή πληροφορία)

Αποτελέσματα:

  • Μελέτη Κλιματικών Αλλαγών
  • Η δημιουργία χάρτη που θα απεικονίζει τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη παράκτια κληρονομιά της περιοχής μου που επηρεάζεται από τα συγκεκριμένα φαινόμενα
  • Μία χαρτογραφική αναπαράσταση  συσχέτισης της πολιτιστικής κληρονομίας με τη βαθυμετρία του ανάγλυφου

Πηγές Δεδομένων :

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Στη σημερινή εποχή παρατηρούνται ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία αλλοιώνουν-καταστρέφουν το φυσικό και παράκτιο περιβάλλον της ελληνικής επικράτειας. Η κλιματικά αλλαγή είναι ένα φαινόμενο με επιπτώσεις, οι οποίες είναι φανερές στο παράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον. Η αύξηση της θερμοκρασίας και το λιώσιμο των πάγων οδηγούν στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας, που επιφέρει σοβαρές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα. Στο πλαίσιο του μαθήματος με τίτλο «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών», θα μελετηθούν τα δεδομένα που υπάρχουν στις ιστοσελίδες EMODnet και Copernicus για την κλιματική αλλαγή και οι κλιματικές επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το QGIS.

Στοιχεία Περιφέρειας

Πληθυσμός608.182
Land Area14.158 km2
Marine Area333.52km2
Costal Length525.5km
Κατηγορίες EMODnetΔείκτες    CopernicusΚλιματικές Επιπτώσεις
Human activitiesΑλατότηταΕπιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα
BathymetryΘερμοκρασίαΕπιπτώσεις στον Τουρισμό
GeologyΠλαγκτόνΑύξηση ξηρασίας και μείωση βροχοπτώσεων
Sea level riseΟξυγόνοΦυσικές Καταστροφές
Costal BehaviorΔιοξείδιο του ΆνθρακαΑύξηση της στάθμης της θάλασσας

https://emodnet.ec.europa.eu/

https://resources.marine.copernicus.eu

https://geodata.gov.gr/

http://www.ecovalue-crete.eu/sites/default/files/georgiakakis_lasithi_d1.pdfhttps://www.statistics.gr