Κλιματικές επιπτώσεις στο παρακτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα στην περιφέρεια Ιόνιων Νήσων

Περίληψη :

Στα πλαίσια του μαθήματος εφαρμογές συστημάτων και γεωγραφικών πληροφοριών , έγινε μια έρευνα για την περιφέρεια Ιόνιων Νήσων , τα δημογραφικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της και στη συνέχεια για τις κλιματικές αλλαγές που επηρεάζουν  το παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μελέτης μας.  Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την γεωγραφικά χαρακτηριστικά στην περιοχή μελέτης προέρχονται από τις πλατφόρμες EMODnet και Copernicus. Επιπρόσθετα χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία ΣΓΠ για να ενημερωθούν οι ιδιότητες επιλεγμένων χαρακτηριστικών με ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες και ακολούθησε η επεξεργασία τους . Για την μελέτη των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στην περιοχή μελέτης, επιλέχθηκαν ως χαρακτηριστικά παραδείγματα οι φάροι και οι θέσεις παραγωγής οστρακοειδών . Από την διερεύνηση που έγινε, εντοπίστηκε ένα σύνολο φάρων που αποτελούν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και για τους οποίους εξετάστηκαν οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τα κλιματικά στοιχεία της περιοχής.

Λέξεις Κλειδιά :

ΣΓΠ , GIS, φάροι , Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, emodnet ,Copernicus

Continue reading “Κλιματικές επιπτώσεις στο παρακτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα στην περιφέρεια Ιόνιων Νήσων”

Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη πολιτιστική και παράκτια κληρονομιά των Ιόνιων Νήσων

Εισαγωγή

Στα πλαίσια του μαθήματος με στόχο τη μελέτη του φυσικού παράκτιου και πολιτιστικού αποθέματος ,ως περιοχή μελέτης ορίστηκε η περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ,όπου έγινε μια έρευνα για τους κινδύνους των κλιματιστικών αλλαγών που αφορούν  τη φυσική κληρονομία στην περιοχή μας, όπου συλλέχθηκαν δεδομένα από τις πλατφόρμες του emodnet και του Copernicus. Η εργασία γίνεται  στο  λογισμικό qgis , με κατάλληλη επεξεργασία δεδομένων μετά την συλλογή τους .

περιγραφή περιοχής

Ως περιοχή μελέτης ,ορίζεται η περιφέρεια Ιόνιων νήσων που είναι μία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας .Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας. Επίσης βρίσκεται κατά μήκος της δυτικής ηπειρωτικής ακτής της Ελλάδας.  Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε το 1987 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1622/86, από την ένταξη των νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

πληθυσμός214.773
συνολική χερσαία έκταση2306.90(km^2)
θαλάσσια έκταση:18157(km^2)   
μήκος ακτογραμμής:1286.325 km

Με έρευνα που έγινε μέχρι τώρα πήραμε πληροφορία για τη περιφέρεια μας όπως φαίνεται παρακάτω ,για διάφορα ψηφιακά και διανυσματικά δεδομένα πληροφορίας . Επίσης συλλέχθηκαν και δεδομένα για διάφορες παραμέτρους της περιοχής μας από διάφορους δείκτες και έχει δημιουργηθεί και ένας χάρτης με κάποια δεδομένα από την πληροφορία που πήραμε και μια ταξινόμηση των φάρων που είναι στη θάλασσα με αυτούς που είναι στην ακτή.

Σκοπός :

Σκοπός της εργασίας μας είναι να αναγνωρίσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγής στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή μας . Στην περιοχή μας αναγνωρίστηκαν πολιτιστικά μνημεία όπως οι φάροι και οι περιοχές οστρακοειδών και μαζεύτηκαν δεδομένα για την πληροφορία αυτή . Θα ασχοληθούμε με τη βαθυμετρία των φάρων και των περιοχών παραγωγής οστρακοειδών και θα κάνουμε μια χαρτογραφική απεικόνιση ανάλογα το βάθος .

Στόχοι :

 • Η δημιουργία ενός πίνακα με τις επιπτώσεις  της κλιματικής αλλαγής της περιοχής μας
 •  Να βρω ποια χαρακτηριστικά επηρεάζονται από αυτές τις επιπτώσεις
 • Να αναγνωρίσω για τα διάφορα κλιματικά στοιχεία τι δεδομένα υπάρχουν και να τα καταγράψω
 • Να κάνω μια χαρτογραφική αναπαράσταση των μνημείων πολιτιστικής και παράκτιας κληρονομίας των φάρων  και των σημείων παραγωγής οστρακοειδών με βάση την βαθυμετρία

Προτεινόμενα εργαλεία :

 • Clip – αποκοπή δεδομένων για τη περιοχή μελέτης         
 • Buffer -Δημιουργία buffer zone
 • Point sampling tool -εργαλείο χωρικής ανάλυσης(το οποιο συνδιάζει διανυσματική και ψηφιακή πληροφορία)
 • qgis2web- (Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο διαδικτυο)

Τα αποτελέσματα που περιμένω να βγάλω από την εργασία μου είναι

 • μια λίστα των  επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη περιοχή μου
 • ένα χάρτη που θα εμφανίζει τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη παράκτια κληρονομιά της περιοχής μου που πλήττετε από τα συγκεκριμένα φαινόμενα
 • μια χαρτογραφική αναπαράσταση  συσχέτισης της πολιτιστικής κληρονομίας με τη βαθυμετρία του ανάγλυφου
 • ένας πίνακας με τα δεδομένα που περιγράφει τα συγκεκριμένα φαινόμενα

Πηγές Δεδομένων :

Επιπτώσεις κλιματικών αλλαγών στο παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιφέρειας Ιόνιων Νήσων

Στα πλαίσια του μαθήματος με στόχο τη μελέτη του φυσικού παράκτιου και πολιτιστικού αποθέματος ,ώς περιοχή μελέτης ορίστηκε η περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ,όπου έγινε μια έρευνα για τους κινδύνους των κλιματιστικών αλλαγών που αφορούν τη περιοχή μας, όπου συλλέχθηκαν δεδομένα από τις πλατφόρμες του emodnet και του copernicus . Η εργασία έγινε στο qgis.

πληροφορίες περιφέρειας

 • πληθυσμός : 214.773
 • συνολική χερσαία έκταση : 2306.90(km^2)
 • θαλάσσια έκταση : 18157(km^2)   
 • μήκος ακτογραμμής : 1286.325 km

κλιματικές επιπτώσεις Ιόνιων Νήσων

 • επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα
 • απώλειες θαλάσσιων ειδών
 • αυξημένη προσέλευση ξένων ειδών στα θαλάσσια ύδατα
 • απώλειες οικοτόπων επίσης επιπτώσεις στην προσέλευση του τουρισμού
 • επιπτώσεις στην προσέλευση του τουρισμού
 • αυξημένο κόστος συντήρησης των ακινήτων

Δεδομένα Emodnet

 • δεδομένα για την παραγωγή ψαριών και οστράκων
 • γραμμές τηλεπικοινωνιών
 • φάροι
 • περιοχές κολύμβησης 
 • περιοχές επεξεργασίας λαδιού και πετρελαίου
 • και σημεία θαλάσσιων γεωτρήσεων
 • δεδομένα για τα δρομολόγια των πλοίων
 • σημεία εκφόρτωσης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αστικών λυμάτων.

Φυσικά στοιχεία που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό απόθεμα

 • αλλαγές στις θερμοκρασίες αέρα
 • αλλαγές στη συχνότητα , τη κατεύθυνση και την ένταση του ανέμου 
 • ένταση και συχνότητα των πλημυρών 
 • αλλαγή εποχικότητας
 • οι αυξημένες θερμοκρασίες
 • η αύξηση πυρκαγιών

Δεδομένα copernicus

 • ανακλαστικότητα του νερού
 • ανάλυση χλωροφύλλης
 • αλατότητα νερου
 • θερμοκρασίες νερού
 • φαινόμενα ανέμων

εικόνα(Χάρτης) :

Βιβλιογραφία :

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Σ.Γ.Π

Παράγραφος 1 : περιγραφή -αξιοποίηση Σ.Γ.Π

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.), γνωστά ευρέως και ως G.I.S. (Geographic Information Systems) , είναι ολοκληρωμένα συστήματα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απόδοσης πληροφορίας, σχετικής με φαινόμενα που εξελίσσονται στο χώρο . Με εφαρμογές GIS μπορούμε να κατασκευάσουμε χάρτες με ακρίβεια και πραγματικά δεδομένα τα οποία μπορούμε να συλλέξουμε από διάφορες πηγές όπως τηλεπισκοπικούς δορυφόρους . Μπορούμε επίσης να τα αξιοποιήσουμε για πάρα πολλά θέματα ,όπως για παράδειγμα να απεικονίσουμε σχέσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων ,περιβαλλοντικές αλλαγές ,πώς και τι επηρεάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και σχέσεις σε αλληλεπιδράσεις πολιτισμών . Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απεικονίσεις με θαλάσσιο στοχασμό .

Παράγραφος 2: Προσέγγιση θέματος -πως μπορούμε να συνδέσουμε τα Σ.Γ.Π με το θέμα μας

 Τα gis είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους και ιδιαίτερα στην επιστήμη της Γεωγραφίας, διότι έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν τα χωρικά με τα περιγραφικά δεδομένα, κάτι το οποίο συμβάλλει στην υλοποίηση της χωρικής ανάλυσης. Τα γεωγραφικά δεδομένα ενσωματώνουν τέσσερα στοιχεία : θέση στο χώρο, περιγραφή, χωρική σχέση και χρόνο .Έτσι , μετά τη συλλογή των δεδομένων , ακολουθεί η εισαγωγή τους στο λογισμικό , η επεξεργασία των δεδομένων από τον χρήστη ,η ανάλυση τους και τελικά η απόδοση του τελικού προϊόντος . ‘Με βάση το θέμα μας για παράδειγμα μπορούμε να απεικονίσουμε σχέσεις αλληλεπίδρασης  ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα ,τη διατροφική αλυσίδα ,το οικοσύστημα ,τη θαλάσσια βιολογία και την οικολογική καταστροφή με το πέρασμα των χρόνων σε θαλάσσιο περιβάλλον και ξηρά. Επίσης μπορούμε ακόμα να περιγράψουμε και σχέσεις που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό ,όπως τη διασπορά των ανθρώπων και των μεταναστών με το πέρασμα των χρόνων. Εμείς επιλέξαμε να απεικονίσουμε τη παραγωγή οστρακοειδών στη περιοχή του θερμαικού όπως φαίνεται παρακάτω :

χάρτης (Image) :

Παράγραφος 3: Περιγραφή Χάρτη-Αποτελέσματα

Παραπάνω απεικονίζεται ο χάρτης πυκνότητας παραγωγής οστρακοειδών στον Ελλαδικό χώρο, σε κλίμακα 1:25000 όπου παρατηρείται μεγαλύτερη πυκνότητα παραγωγής κοντά στα Νέα Μάλγαρα και χαμηλότερη πυκνότητα παραγωγής από τη περιοχή Μεθώνης μέχρι την περιοχή Αλυκής .Οι τιμές με τις μεγαλύτερες τιμές πυκνότητας παραγωγής  απεικονίζονται με πιο ανοιχτό χρώμα ενώ οι τιμές με χαμηλότερη παραγωγή οστρακοειδών απεικονίζονται με πιο σκούρο χρώμα . Παρατηρείτε επίσης μια σχέση αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα ζώα όπου ο άνθρωπος ως χρήστης με διάφορα εργαλεία και συσκευές επεξεργάζεται τα δεδομένα με εφαρμογή τους στο λογισμικό και απεικονίζει την πυκνότητα παραγωγής  οστρακοειδών σε χάρτη .

παράγραφος 4 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ