ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι συμμετέχοντες ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μια εργασία για επιλεγμένες περιοχές ενδιαφέροντος, με Θέμα “Κλιματική Αλλαγή και Ανθεκτικότητα του Παράκτιου Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος“.

Βάσει των υποβολών που έγιναν και της αξιολόγησης των τεχνικών εκθέσεων που ακολούθησε, την Πέμπτη 27/1 θα παρουσιαστούν οι εργασίες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Μέρος Α’ (12:00 – 13:00)

 1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Ιωαννίδου Κωνσταντίνα, Παναγιώτης Παντελίδης)
 2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Δημητροκάλλη Νικολέτα-Αργυρώ)
 3. CLIMATE CHANGE AND CULTURAL ELEMENT OF THE FRENCH COASTS (Ryckeboer Lucas)
 4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Κουδούνη Ευαγγελία)
 5. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Καρώ Άνθιμος)
 6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Μπάλτα Συμέλα)

Διάλειμμα (13:00 – 13:10)

Μέρος Β’ (13:10 – 13:50)

 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Παπαδάφου Διαλεκτή)
 2. ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κωνσταντινίδης Πέτρος)
 3. ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ (Καρπουτσή Ιωάννα)
 4. ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΆΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΌ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΑΠΌΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ (Χαϊδαλή Νικολέτα, Κούφας Ιωάννης)
Continue reading “ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ”

Exercise / Άσκηση 4

 • Calculate the extend of your study areas. / Υπολογίστε τα εμβαδά των περιοχών μελέτης σας.
 • Calculate the total length of the coastline at your study areas. / Υπολογίστε το συνολικό μήκος της ακτογραμμής στις περιοχές μελέτης σας.
 • Select and count the lighthouses which are within your study areas. / Επιλέξτε και μετρήστε το πλήθος των φάρων που βρίσκονται εντός των περιοχών μελέτης σας.
 • Calculate the density of the lighthouses at your study areas. / Υπολογίστε την πυκνότητα των φάρων στις περιοχές μελέτης σας.
 • Create a summary table displaying for your study areas. / Δημιουργήστε έναν συγκεντρωτικό πίνακα που αποδίδει για τις περιοχές μελέτης σας:
  • their extends (sq.km) / τa εμβαδά τους (τ.χλμ),
  • the lengths of the coastline (km) / τα μήκη των ακτογραμμών (χλμ),
  • the number of the lighthouses / το πλήθος των φάρων,
 • Join the summary table with the corresponding geographic features of your study areas. / Συνδέστε τον συγκεντρωτικό πίνακα με τa αντίστοιχa γεωγραφικά χαρακτηριστικά των περιοχών μελέτης σας.
 • Export a set of shape files for your study area that includes: / Εξάγετε ένα σύνολο shape files για την περιοχή μελέτης σας που να περιέχει:
  • the polygons of the study areas / τα πολύγωνα των περιοχών μελέτης,
  • the polylines of the coastlines / τις πολυγραμμές των ακτογραμμών,
  • the point(s) of the lighthouses / τα σημεία των φάρων.
 • Create an interactive web-map displaying the study area, the coastline and the lighthouses / Δημιουργήστε έναν διαδραστικό χάρτη για το διαδίκτυο που να εμφανίζει την περιοχή μελέτης σας, την ακτογραμμή και τους φάρους .

Workshops / Εργαστήρια (B)

Topics / Θέματα

  • Geometric properties/ Γεωμετρικές ιδιότητες
   • Area calculation / Υπολογισμός επιφάνειας
   • Length calculation / Υπολογισμός μήκους
  • Spatial analysis / Χωρική ανάλυση
   • Topology / Τοπολογία
   • Buffer zones / Περιμετρικές ζώνες
  • Thematic mapping / Θεματική χαρτογράφηση
   • Descriptive attributes / Περιγραφικές ιδιότητες
   • Classification / Κατηγοριοποίηση
  • Data import-export / Εισαγωγή-Εξαγωγή δεδομένων
   • Vector / Διανύσματα
   • Raster / Ψηφιδωτά
   • Tables / Πίνακες
   • Web Map / Διαδικτυακός Χάρτης

 Data / Δεδομένα

   • Raster files / Αρχεία ψηφιδωτού (DTM)
   • Vector files / Αρχεία διανυσμάτων (Polygons)
   • Project file / Αρχείο εργασίας (QGIS project)

Σύντομη Παρουσίαση Θέματος (2021-22)

Κλιματική Αλλαγή και Ανθεκτικότητα του Παράκτιου Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος

Εισαγωγή

Οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (όπως έντονα καιρικά φαινόμενα, χημικές ή βιολογικές μεταβολές στον αέρα και τη θάλασσα) είναι άμεσα συνδεδεμένες με την προστασία και διαχείριση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η UNESCO, ήδη από το 2007, τονίζει την ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης για την πρόβλεψη και διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά.

Σκοπός και Στόχοι

Μια ομάδα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών με εξειδίκευση στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών αναλαμβάνει να μελετήσει για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας την ανθεκτικότητα του παράκτιου φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος στην κλιματική αλλαγή. Επιμέρους στόχοι της προσπάθειας αυτής είναι:

 • Αρχικά, να γίνει παρουσίαση των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα 12 περιφερειών, με χρήση συγκεντρωτικών πινάκων.
 • Στη συνέχεια, να χαρτογραφηθούν θέσεις ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ή πολιτιστικής σημασίας (π.χ. προστατευόμενες περιοχές, φάροι, παράκτια ναυάγια), μέσω κατάλληλου συμβολισμού και μεθόδων γεωοπτικοποίησης.
 • Τέλος, να παρουσιαστούν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά για τις παραπάνω θέσεις ώστε να γίνει εκτίμηση του βαθμού επίδρασης των περιβαλλοντικών στοιχείων σε αυτά, μέσω της αξιοποίησης εργαλείων χωρικής ανάλυσης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Οι παραπάνω διαδικασίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός διαδικτυακού χάρτη για το σύνολο του παράκτιου φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος που εντοπίστηκε, προσφέροντας ένα μέσο ενημέρωσης των πολιτών. Παράλληλα, ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τις πιθανές επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν, θα υποστηρίξει τους αρμόδιους φορείς στη λήψη αποφάσεων για μέτρα προστασίας στις εντοπισμένες θέσεις,

Exercise / Άσκηση 3

Use the appropriate GIS data and tools in order to represent the geographic features for your topic at your study area.


Χρησιμοποιηστε τα κατάλληλα δεδομένα και εργαλεία ΣΓΠ για να αναπαραστήσετε τις γεωγραφικές οντότητες του θέματός σας στη περιοχή μελέτης σας.

QGIS Tools

 • Layer > Add Layer > Add Vector Layer…
 • Layer > Add Layer > Add Raster Layer…
 • Vector > Geoprocessing Tools > Buffer…

Files

Data

Exercise / Άσκηση 2

Download Raster and Vector Data in order to create a new dataset for the extend of your study area. Then use the appropriate GIS tools to update the attributes of selected features with quantitative and qualitative information and export them as a new shape file.


Ανακτήστε Δεδομένα Ψηφιδωτού και Διανυσμάτων για να δημιουργήσετε ένα σύνολο δεδομένων για την έκταση της περιοχής μελέτης. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία ΣΓΠ για να ενημερώσετε τις ιδιότητες επιλεγμένων χαρακτηριστικών με ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες και αποθηκεύστε τα ως ένα καινούργιο shape file..

QGIS Tools

 • Layer > Add Layer > Add Raster Layer…
 • Layer > Add Layer > Add Vector Layer…
 • Plugins > Analyses > Point Sampling Tool
 • Layer > Save As…

Data

Κλιματική Αλλαγή και Ανθεκτικότητα του Παράκτιου Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος

Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας βρίσκεται στην θάλασσα. Εκτός από σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της, το παράκτιο ή ενάλιο περιβάλλον έχει αποτελέσει διαχρονικά το φυσικό πεδίο για τις ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. εμπόριο, μεταφορές, κατασκευές), που συνεχίζουν να αφήνουν τα ίχνη τους ως ορόσημα στον χώρο και στον χρόνο. Παράλληλα, ο ίδιος ο τόπος εμπλουτίζεται με άυλα χαρακτηριστικά (όπως προφορικός λόγος, μουσική κ.α.) που εκτείνονται σε πολλές περιπτώσεις πέρα από τα σαφώς εντοπισμένα γεωγραφικά όρια.

Η εξέλιξη του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο, που περιγράφεται πλέον και ως κλιματική κρίση (λόγω της ανάγκης για τη διαχείρισή της), επηρεάζει τόσο την οικονομία (ως μια πτυχή των ανθρώπινων κοινωνιών) όσο και το φυσικό ή το πολιτιστικό απόθεμα ενός τόπου (είτε ως περιβάλλον είτε ως επιμέρους στοιχείο για τις κάθε είδους ανθρώπινες δραστηριότητες), διαπερνώντας τα όποια διοικητικά (διεθνή ή εθνικά) όρια.

Στους θεματικούς δείκτες της UNESCO (και σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει ο OHE για την βιώσιμη ανάπτυξη), συμπεριλαμβάνεται μια διακριτή ενότητα για την ανθεκτικότητα του πολιτιστικού αποθέματος στα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η λεγόμενη κλιματική κρίση. Οι συγκεκριμένοι δεικτες παρέχουν ένα μέσο για την αξιολόγηση του ρόλου και της συνεισφοράς του πολιτισμού στην βιωσιμότητα του πλανήτη, εστιάζοντας στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά τόσο ως θεωρούμενου μοχλού για την βιώσιμη ανάπτυξη όσο και ως διακριτού στόχου για την ίδια την διαφύλαξή της.

Στο πλαίσιο του μαθήματος με τίτλο «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών» για την φετινή χρονιά (2021-22) οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν μια εργασία με θέμα τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή για το παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα των περιφερειών της ελληνικής επικράτειας.

Παρουσίαση του θέματος

Workshops / Εργαστήρια (A)

Topics / Θέματα

 Data / Δεδομένα

 • Raster files / Αρχεία ψηφιδωτού (DTM)
 • Vector files / Αρχεία διανυσμάτων (Polygons)
 • Project file / Αρχείο εργασίας (QGIS project)

Links / Σύνδεσμοι

Ασκηση 1

Γράψτε ένα σύντομο κείμενο για το πως μπορούν να αξιοποιηθούν τα ΣΓΠ και γενικότερα η Γεωπληροφορική, στις διαδικασίες για την καταγραφή, την ανάλυση, την ανάδειξη και την διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν από την Κλιματική Αλλαγή και αφορούν τον Θαλάσσιο Χώρο. Εστιάστε σε ένα από τα θέματα που έχουν παρουσιαστεί στην έκθεση “Στοχασμοί της Θάλασσας” και σε μια περιοχή της επιλογής σας.

Υπόδειγμα δομής του κειμένου

Τίτλος (ενδεικτικός για το θέμα της επιλογής σας)

Παράγραφος 1: Προσέγγιση θέματος – Σύνδεση με την πραγματικότητα.

Παράγραφος 2: Αναφορά των κεντρικών σημείων του θέματος – Σύνδεση με τα ΣΓΠ

Χάρτης (image)

Παράγραφος 3 (προαιρετικά): Ποιά είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα και για ποιούς θα ήταν χρήσιμα.

Σύνδσμοι στο διαδίκτυο (προαιρετικά):

Basic Knowledge and Skills / Βασικές Γνώσεις και Δεξιότητες

more / περισσότερα (Data links)

 • Vector Data Download and Display / Ανάκτηση και Προβολή Διανυσματικών Δεδομένων
 • Geographic Information System / Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (http://www.qgis.org)
  • Project File / Αρχείο Εργασίας
  • Datum Transformation Parameters / Παράμετροι Αλλαγής Datum
  • Plug-ins / Πρόσθετα
  • Web GeoData / Διαδικτυακά ΓεωΔεδομένα
  • Layers / Επίπεδα
  • Geographic Features / Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά
  • Attribute Tables / Πίνακες Ιδιοτήτων
  • Feature Selection / Επιλογή Χαρακτηριστικών
  • Spatial Queries / Χωρικά Ερωτήματα
  • Data Export / Εξαγωγή Δεδομένων